Search
Close this search box.

Zobacz również:

Zrównoważony rozwój – wybrane aspekty

zrownowazony rozwoj minPodręcznik Zrównoważony rozwój – wybrane aspekty składa się z dwóch podstawowych części.
W części pierwszej podręcznika przedstawiono koncepcję polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej oraz wybranych organizacji międzynarodowych (Światowej Organizacji Handlu -World Trade Organization-WTO oraz ONZ) w kontekście Strategii Zrównoważonego Rozwoju i dążenia do budowy gospodarki „cyrkularnej”. Szczególny nacisk położono na działania Unii Europejskiej ukierunkowane na ochronę środowiska naturalnego, na zapobieganie oraz niwelowanie skutków niekorzystnych zmian klimatycznych, głównie w odniesieniu do zwiększenia efektywności energetycznej, rozwoju technologii niskoemisyjnych oraz  lepszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
W części drugiej podręcznika zaprezentowano koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu (corporate social responsiblity – CSR) i główne problemy związane z jej wdrażaniem do praktyki życia gospodarczego. Praktyka biznesu pokazuje że, wiele firm dobrowolnie angażuje się w społecznie odpowiedzialne działania. Tradycja i respektowane normy etyczne decydują o tym, czy przedsiębiorstwa traktują społeczną odpowiedzialność jako głęboko zakorzenioną wartość firmy, czy wykorzystują ją głównie do celów marketingowych.

Podręcznik Zrównoważony rozwój – wybrane aspekty, podejmuje dwa kluczowe tematy, stanowiące najbardziej aktualne filary zrównoważonego rozwoju, jakimi:

  • w skali makroekonomicznej, europejskiej i globalnej jest zapobieganie rosnącym emisjom gazów cieplarnianych do atmosfery i konieczności podejmowania skutecznych działań mających na celu zapobieganie tym negatywnym procesom. Globalne ocieplenie bowiem to nie tylko proces prowadzący do podnoszenia się poziomu mórz  i rosnącego zagrożenia dla położonych nisko nad poziomem morza krajów wyspiarskich i mieszkańców wybrzeży, ale i zjawisko, którego skutki oddziaływać będą na przyszłe pokolenia (powodzie oraz susze, w trakcie których dochodzi do rywalizacji o zasoby naturalne będące podstawą dla produkcji żywności i tym samym narażenie na straty produkcji żywności, szczególnie w najbiedniejszych krajach).
  • w skali mikroekonomicznej jest angażowanie się firm w dobrowolne wdrażanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (corporate social responsiblity – CSR)  do praktyki gospodarczej. Oznacza to dobrowolne uwzględnienie przez przedsiębiorstwa problematyki społecznej i ekologicznej w swojej działalności i stosunkach z zainteresowanymi stronami oraz poświęcenie przez przedsiębiorstwa zysków na rzecz społecznego interesu.

Podręcznik jest adresowany do pracowników naukowych oraz studentów kierunków ekonomicznych i społecznych uczelni wyższych oraz do kadry menedżerskiej i pracowników  przedsiębiorstw. Z wiedzy zawartej w podręczniku skorzystać mogą również interesariusze firm współpracujących z przedsiębiorstwami wdrażającymi koncepcję CSR do praktyki gospodarczej.

Ekorynek TV