Search
Close this search box.

Zobacz również:

Zainwestujmy razem w środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) powstał w 1989 roku, w okresie przemian ustrojowych, jako pierwsza tego typu instytucja publiczna na świecie. Zachowując swój wyjątkowy charakter w skali Europy i świata Narodowy Fundusz od 29 lat nieprzerwanie pełni ważną rolę w realizacji polityki ekologicznej państwa. Dzięki stabilnym przychodom, kompetentnym i doświadczonym kadrom oraz wypracowanym formom współpracy z beneficjentami NFOŚiGW jest głównym ogniwem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dysponując największym potencjałem finansowym w tej sferze.

 

Z udziałem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowane są różnorodne inwestycje proekologiczne, zwłaszcza te największe, najważniejsze, także najbardziej innowacyjne, często o znaczeniu strategicznym dla kraju. Dotychczas NFOŚiGW przeznaczył ponad 68 mld zł na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, z czego 41 mld zł stanowiły środki własne, a pozostałą kwotę środki zagraniczne, głównie z Unii Europejskiej. Łącznie podpisano ponad 30 tys. umów z beneficjentami. Wspierając konsekwentnie ekorozwój Polski Narodowy Fundusz oferuje pożyczki, dotacje oraz inne formy dofinansowania projektów realizowanych m.in. przez samorządy, przedsiębiorstwa, podmioty publiczne, placówki edukacyjne i naukowo-badawcze, organizacje społeczne.

 

W sektorze finansów publicznych NFOŚiGW jest również największym w Polsce partnerem międzynarodowych instytucji finansowych w obsłudze środków zagranicznych, zwłaszcza unijnych, przeznaczonych na ekologię. Narodowy Fundusz to Instytucja Wdrażająca dla I i II osi priorytetowej unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), którego zasadniczym celem jest wspieranie gospodarki efektywnie i przyjaźnie wykorzystującej zasoby środowiska.

Przed Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stoją kolejne wyzwania, w szczególności związane z rozwojem nowych technologii, m.in. w dziedzinie niskoemisyjnego transportu, energetyki czy gospodarki odpadami. Ma to ścisły związek z wdrażaniem w Polsce na szeroką skalę idei zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym oraz realizacją polityki pełnego wykorzystywania funduszy unijnych.

 

NFOŚiGW w ramach POIiŚ 2014-2020 dysponuje kwotą ponad 4,8 mld euro. Z tego 3,5 mld euro przeznacza na finansowanie projektów w ramach II osi priorytetowej, obejmującej inwestycje w sferze gospodarki wodno-ściekowej i adaptacji do zmian klimatu, racjonalnej gospodarki odpadami, ochrony przyrody i edukacji ekologicznej, a 1,3 mld euro kieruje na finansowanie I osi priorytetowej, czyli przedsięwzięć wpływających na zmniejszenie zużycia energii i ograniczenie emisyjności gospodarki, m.in. poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz efektywną dystrybucję ciepła i chłodu.

 

Ponadto Narodowy Fundusz realizuje unikatowy projekt pod nazwą: Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE, jako beneficjent działania 1.3.3 POIiŚ 2014–2020. Dzięki temu na terenie całego kraju stworzono jedyną w swoim rodzaju sieć nieodpłatnego doradztwa energetycznego dla przedsiębiorców, gmin i osób prywatnych.

 

Strategia Działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2017-2020 przewiduje aktywne i skuteczne wspieranie polityki ochrony środowiska i polityki energetycznej państwa, zgodnie z zasadami Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wyraża się ona w trzech głównych celach:
Osiąganie efektów środowiskowych w sposób zapewniający pełne i racjonalne wykorzystanie środków zagranicznych.
Efektywne i skuteczne angażowanie zasobów Narodowego Funduszu na rzecz realizacji priorytetów środowiskowych.

 

Rozwój organizacyjny skoncentrowany na utrzymaniu wiodącej roli Narodowego Funduszu w systemie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Priorytetami działania NFOŚiGW nadal będzie poprawa stanu środowiska naturalnego w Polsce i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami, a zarazem dbałość o szeroką edukację ekologiczną polskiego społeczeństwa. Narodowy Fundusz nieustająco zachęca: „Zainwestujmy razem w środowisko”. Z myślą o obecnych i przyszłych pokoleniach.

Ekorynek TV