Search
Close this search box.

Zobacz również:

Wojewódzkie fundusze wesprą samorządy w unijnych projektach

nfosgiwWojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej wezmą udział we wdrażaniu zadań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Porozumienie w tej sprawie Narodowy Fundusz podpisał 28 października z dziesięcioma województwami.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł z dziesięcioma wojewódzkimi funduszami porozumienie o wdrażaniu wybranych działań POIiŚ 2014-2020 w ramach realizacji II osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. W II osi, dla której Narodowy Fundusz jest instytucją wdrażającą, do rozdysponowania z unijnego budżetu jest 3,5 mld euro.  

Zadania powierzone wojewódzkim funduszom obejmują przygotowanie i prowadzenie warsztatów dla wnioskodawców, wsparcie przy tworzeniu wniosków o dofinansowanie oraz przeprowadzenie kontroli na miejscu realizacji projektów.

– Wsparcie wojewódzkich funduszy pomoże nam przy sprawnej realizacji zadań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Porozumienie stwarza warunki do wykorzystania, utrwalenia i wzmocnienia potencjału kadrowego oraz doświadczeń, zdobytych przez wojewódzkie fundusze w poprzedniej perspektywie finansowej – powiedziała Małgorzata Skucha, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

WFOŚiGW w Białymstoku, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Olsztynie, Opolu i Wrocławiu podjęły się wykonywania zadań z działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Jego celem jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych. Zostanie to osiągnięte poprzez inwestycje w systemy gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach o wielkości co najmniej 2 tys. równoważnej liczby mieszkańców (RLM). Unia Europejska przeznaczyła na to działania ponad 1,6 mld euro. Pomoc jest kierowana do  samorządów i podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Białystok, Kraków, Poznań i Szczecin ponadto będą uczestniczyły we wdrażaniu działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi. Celem tego działania jest zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, podlegających składowaniu. Zrealizowanie tego celu będzie możliwe m.in. dzięki zapewnieniu właściwej infrastruktury do zagospodarowywania odpadów. Alokacja z unijnego budżetu na ten cel wynosi niemal 933 mln euro, beneficjentem są samorządy i podmioty świadczące usługi publiczne w ramach obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

W najbliższym czasie Narodowy Fundusz podpisze porozumienie w sprawie wdrażania działań z II osi POIiŚ z pozostałymi wojewódzkimi funduszami.

Ekorynek TV