Search
Close this search box.

Zobacz również:

Polska bez ropy i gazu w kontekście bezpieczeństwa paliwowego. Mobilność zeroemisyjna.

Wyzwania emobility

Polska gospodarka stale się rozwija i ulega znaczącym transformacjom. Wiele podmiotów współpracuje ze sobą w celu jej dynamicznego rozwoju i utrzymania stabilnej pozycji. Niewątpliwie jedną ze strategicznych branż dla rozwoju Polski na najbliższe lata jest zeroemisyjna mobilność. Polska jako największy kraj Europy Środkowej zajęła już swoją mocną pozycję w całym łańcuchu tego sektora, jednak istnieją pewne przesłanki, których zaistnienie umocni nasz kraj na pozycji europejskiego lidera zeroemisyjności.

W celu przedstawienia rynku zeroemisyjnego transportu w Polsce powstał raport “Bezpieczeństwo paliwowe Polski. Mobilność zeroemisyjna”. Przedstawia on także szereg zagadnień mających znaczenie strategiczne dla wielu sektorów gospodarki pokrewnych z emobility, a więc odnoszących się do kwestii dywersyfikacji źródeł pochodzenia surowców energetycznych. W raporcie znajduje się analiza dotychczasowego systemu energetycznego, a także odpowiedź na pytanie jak będzie wyglądać polska gospodarka bez ropy i gazu. Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ wszystko wskazuje na to, że właśnie tak będzie wyglądała przyszłość światowej produkcji, a także transportu. Z wejściem w życie zapisów AFIR 25.07.2023 r. na terenie Unii Europejskiej jest to już bardziej, niż pewne. A jak wygląda to obecnie?

Wyzwania dla branży emobility

Udział pojazdów z napędami alternatywnymi na świecie jest coraz większy i ma realny wpływ na poziom zapotrzebowania na energię elektryczną (w ocenie IEA w 2022 r. tego typu pojazdy zużyły 110 TWh energii) oraz paliwa (mniejsza konsumpcja o 0,7 mln baryłek dziennie), a tym samym także spadek emisji CO2. W dalszym ciągu rozwój segmentu pojazdów z napędami alternatywnymi będzie wiązać się z przezwyciężeniem co najmniej sześciu ważnych wyzwań.

Z tymi wyzwaniami będą się mierzyć wszystkie kraje, które wprowadzą transformacje transportu na pojazdy zeroemisyjne. Przy świadomości skali zmian, od razu widać, że rozwój infrastruktury ładowania i infrastruktury tankowania wodoru jest niezbędny, aby umożliwić masową adopcję pojazdów wodorowych i elektrycznych, takich jak samochody osobowe, autobusy i pojazdy ciężkie. Dzięki temu możliwe będzie ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery i zmniejszenie zależności od paliw kopalnych, a także wiele innych.

Szanse z rozwoju elektromobilności

 Rozwój technologii zeroemisyjnych może stanowić istotny asumpt dla wielu branż gospodarki, gdyż szanse związane z upowszechnieniem pojazdów z napędami alternatywnymi nie dotyczą tylko i wyłącznie branży samochodowej. Wprowadzenie elektromobilności wiąże się z wyzwaniami, takimi jak rozwój infrastruktury ładowania, dostępność tańszych modeli pojazdów elektrycznych oraz wspieranie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Jednak rozwój elektromobilności ma również potencjał przyniesienia licznych korzyści zarówno dla gospodarki, jak i środowiska naturalnego.

szanse emobilityWsparcie rozwoju infrastruktury ładowania i infrastruktury tankowania wodoru jest kluczowe dla promowania zrównoważonej mobilności, redukcji emisji gazów cieplarnianych i rozwoju nowych technologii. Inwestycje w tę infrastrukturę przyczyniają się do transformacji sektora transportu i dążenia do bardziej zrównoważonej przyszłości energetycznej. Co powinniśmy zrobić, aby realnie wesprzeć ten proces? Przedstawiamy rekomendację prowadzące do rozwoju elektromobilności.

rekomendacje emobility

  • Wsparcie zakupu nowych pojazdów zeroemisyjnych

Kluczowym elementem rozwoju rynku nowych technologii, takich jak elektromobilność, jest wsparcie systemowe. Różnego rodzaju programy dające możliwość finansowania zakupu pojazdów zeroemisyjnych są rozwiązaniem pożądanym i oczekiwanym przez przyszłych nabywców. Analizując strategie i ambicje innych krajów UE należy zwrócić szczególną uwagę na intensywność pomocy udzielanej przedsiębiorcom. Wsparcie finansowe dla zakupu nowych pojazdów zeroemisyjnych przyczyni się do stymulacji rynku elektromobilności. Obniży koszty inwestycji dla konsumentów i sprawi, że elektromobilność stanie się bardziej dostępna i atrakcyjna. W rezultacie wzrośnie popyt na elektryczne pojazdy, co przyciągnie inwestycje w infrastrukturę ładowania i produkcję samochodów elektrycznych. To z kolei będzie prowadzić do dalszych innowacji technologicznych, obniżenia kosztów produkcji i wzrostu efektywności samych pojazdów.

  • Wsparcia rozwoju infrastruktury ładowania i tankowania wodoru

Rozwój infrastruktury ładowania i infrastruktury tankowania wodoru jest niezbędny, aby umożliwić masową adopcję pojazdów wodorowych, takich jak samochody osobowe, autobusy i pojazdy ciężkie. Dzięki temu możliwe będzie ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery i zmniejszenie zależności od paliw kopalnych. Wsparcie rozwoju infrastruktury ładowania i infrastruktury tankowania wodoru jest kluczowe dla promowania zrównoważonej mobilności, redukcji emisji gazów cieplarnianych i rozwoju nowych technologii. Inwestycje w tę infrastrukturę przyczyniają się do transformacji sektora transportu i dążenia do bardziej zrównoważonej przyszłości energetycznej.

  • Dywersyfikacja metod pozyskiwania energii elektrycznej i modernizacja sieci elektroenergetycznych

Kluczowym elementem jest przeprowadzenie transformacji energetycznej i zaniechanie wykorzystywania węglowodorów do pozyskiwania energii elektrycznej. Dywersyfikacja źródeł wytwórczych na OZE, PV i SMR przyczyni się do zmiany miksu energetycznego, a co za tym idzie zaprzestanie konieczności korzystania z węglowodorów i umocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Należy przeprowadzić systemową modernizację sieci elektroenergetycznej, tak aby odpowiadała potrzebom wynikającym z rozwoju zeroemisyjnego transportu. Nakłady poniesione w związku z modernizacją sieci i źródeł pozyskiwania energii przyczynią się do zmniejszenia kosztów jej pozyskiwania przez odbiorców końcowych.

  • Modernizacji infrastruktury drogowej

Infrastruktura drogowa musi być dostosowana do potrzeb ładowania pojazdów elektrycznych. Konieczne jest zapewnienie odpowiedniej liczby stacji ładowania, które są łatwo dostępne dla użytkowników. Modernizacja infrastruktury drogowej może obejmować instalację stacji ładowania na parkingach, przydrożnych punktach obsługi i w innych strategicznych lokalizacjach, aby umożliwić kierowcom ładowanie pojazdów w wygodny sposób. Modernizacja infrastruktury drogowej jest kluczowa dla rozwinięcia elektromobilności, umożliwiając łatwiejsze ładowanie, zwiększając dostępność punktów ładowania, wprowadzając nowe technologie i wspierając rozwój rynku pojazdów elektrycznych. Jest to niezbędne dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju transportu i walki ze zmianami klimatycznymi.

  • Rewizja istniejących opłat drogowych i podatków drogowych

Zeroemisyjna mobilność, w porównaniu do tradycyjnych pojazdów napędzanych silnikami spalinowymi, nie emituje bezpośrednio dwutlenku węgla i innych szkodliwych substancji. W związku z tym, konieczne jest przemyślenie sposobu, w jaki są pobierane opłaty drogowe i podatki drogowe, które obecnie oparte są o poziom emisji spalin. Dlatego konieczne jest wprowadzenie rozwiązań, które faworyzują zeroemisyjną mobilnoóść. Konieczne jest zatem zapewnienie równego traktowania użytkowników pojazdów zeroemisyjnych i dostosowanie opłat drogowych do rzeczywistej wartości ekologicznej i ekonomicznej pojazdów elektrycznych.

  • Rozwój Stref Czystego Transportu

Rozwój Strefy Czystego Transportu może przyczynić się do poprawy jakości życia w miastach. Mniej hałasu generowanego przez pojazdy spalinowe oznacza cichsze i bardziej komfortowe środowisko miejskie. Ponadto, ograniczenie emisji spalin przekłada się na zmniejszenie smogu, co może wpływać na poprawę estetyki i atrakcyjności przestrzeni miejskiej. Tworzenie Stref Czystego Transportu stwarza warunki sprzyjające rozwojowi elektromobilności. Jednocześnie stwarzając możliwość faworyzowania zrównoważonych sposobów transportu.

  • Szeroka kampania społeczna, szczególnie w sektorach wrażliwych (branża transportowa)

Elektromobilność jest stosunkowo nowym kierunkiem rozwoju w sektorze transportowym. Kampania społeczna może pomóc w edukacji społeczeństwa na temat korzyści, możliwości i wyzwań związanych z elektromobilnością. Poprzez dostarczenie rzetelnych informacji i edukację na temat technologii elektromobilnych, można zwiększyć świadomość społeczną na temat alternatywnych form transportu i wpływu pojazdów elektrycznych na środowisko.

Elektromobilność spotyka się z oporami i mitami, które utrudniają jej rozwój. Kampania społeczna może pomóc w przełamywaniu tych barier poprzez wyjaśnienie i rozwianie nieprawdziwych przekonań na temat pojazdów elektrycznych. Może również skupić się na pokazaniu korzyści ekonomicznych i ekologicznych zeroemisyjnej mobilności, takich jak oszczędności paliw, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i poprawa jakości powietrza.

  • Polska gospodarka stale się rozwija i ulega znaczącym transformacją. Wiele podmiotów współpracuje ze sobą w celu jej dynamicznego rozwoju i utrzymania stabilnej pozycji, a coraz więcej branż i gałęzi przemysłu rozwijanych jest w naszym kraju. Jedną ze strategicznych branż dla rozwoju Polski na najbliższe lata jest zeroemisyjna mobilność. Polska jaki największy kraj Europy Środkowej zajęła już swoją pozycję w całym łańcuch tego sektora, jednak istnieją pewne przesłanki, których zaistnienie umocni nasz kraj na pozycji europejskiego lidera zeroemisyjności.- mówi Marcin Nowak, wiceprezes PIRE.
  • Z dumą pragniemy zaprezentować Państwu najnowszy raport opracowany przez dwie organizacje, których cele i działania są ukierunkowane na rozwój elektromobilności i ochronę środowiska naturalnego – Fundację R&D Hub oraz Polską Izbę Rozwoju Elektromobilności. W opracowaniu raportu brał również udział Łódzki Dom Biznesu Sp. z o.o. oraz E4FUTURE Sp. z o.o. – dodaje Krzysztof Burda, Prezes Zarządu PIRE.

Prezentowane opracowanie  – „Zeroemisyjna mobilność motorem gospodarki, szanse dla Polski”, stanowi syntetyczne wprowadzenie do rynku zeroemisyjnego transportu w Polsce, ale także prezentuje zagadnienia mające znaczenie strategiczne dla wielu sektorów gospodarki, odnoszące się do kwestii dywersyfikacji źródeł pochodzenia surowców energetycznych, dokonując analizy dotychczasowego systemu energetycznego, w tym do odpowiedzi na pytanie jak będzie wyglądać polska gospodarka bez ropy i gazu.

Cały raport dostępny na stronie:

https://pire.pl/raport-bezpieczenstwo-paliwowe-polski-mobilnosc-zeroemisyjna/

EiR

Ekorynek TV