Search
Close this search box.

Zobacz również:

,,Racjonalna gospodarka odpadami” z budżetem 1,7 mld zł

nfosgiwRealizacja zasad gospodarki odpadami – to cel programu, na który NFOŚiGW przeznaczył w sumie 1,7 mld zł, z czego ponad 371 mln zł stanowią dotacje, a blisko 1,4 mld zł zwrotne formy dofinansowania. 16.08 rozpoczęły się nabory do trzech z siedmiu części programu, kolejne są w przygotowaniu.

Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Racjonalna gospodarka odpadami” będzie realizowany przez wsparcie zadań z zakresu: zapobiegania powstawania odpadów; ustanowienia i utrzymania powszechnych systemów selektywnego zbierania odpadów; utworzenia i utrzymania w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami; zmniejszenia ilości odpadów poddawanych nielegalnemu międzynarodowemu przemieszczaniu; intensyfikacji zbierania i legalnego demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także budowania świadomości ekologicznej społeczeństwa zgodnie z celem programu. Instrument finansowy wdrażany jest w latach 2015-2023, przy czym zobowiązania rozumiane jako podpisywanie umów realizowane będą do 2020 r.

Nabory, tym razem do trzech z siedmiu części programu, ruszyły 16 sierpnia i do 20 grudnia 2016 r. będzie można składać wnioski z zakresu: modernizacji stacji demontażu pojazdów (część 3, pożyczka dla przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów); współfinansowania projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (część 6, pożyczki dla beneficjentów PO IiŚ 2014-2020, w ramach realizacji przedsięwzięć z Działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi) oraz przygotowania projektów (część 7, pożyczki dla beneficjentów wskazanych w części 2 i 6 programu „Racjonalna gospodarka odpadami” oraz potencjalnych beneficjentów mogących ubiegać się o środki w ramach innych europejskich programów pomocowych).

Kolejne nabory planowane są we wrześniu – wówczas dotyczyć one będą selektywnego zbierania i zapobiegania powstawaniu odpadów (część 1, pożyczki dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców oraz dotacje dla JST i organizacji non profit), a także instalacji gospodarowania odpadami (część 2, pożyczki dla JST i przedsiębiorców).

Nową propozycją w ofercie Narodowego Funduszu jest wsparcie dotacyjne, w ramach części 1, realizowanych przez JST i ich związki, zadań polegających na budowie pilotażowych systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla zabudowy wielomieszkaniowej oraz budowie pilotażowych systemów selektywnego zbierania komunalnych bioodpadów pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Od 2016 r. NFOŚiGW oferuje również wsparcie – dla posiadających osobowość prawną organizacji non profit, mających status organizacji pożytku publicznego – na realizację przedsięwzięć polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskiwaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych skutkujących zapobieganiem powstawania odpadów.

Nabory w programie „Racjonalna gospodarka odpadami” do części 4 na dofinansowanie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz części 5 na międzynarodowe przemieszczanie odpadów zakończyły się już w tym roku i następne ich odsłony planowane są w 2017 r.

Jednak rok 2016 był ostatnim rokiem udzielania, przedsiębiorcom prowadzącym stacje demontażu, dopłat do stacji demontażu. W latach 2015-2016 w ramach części 4 planuje się wydatkowanie na poziomie ok. 340 mln zł, z czego w 2015 r. wydano już ok. 160 mln zł. Pozostała kwota zostanie rozdysponowana w oparciu o aktualnie ocenione wnioski złożone w zakończonych w I połowie br. naborach. Począwszy od 2017 r. w ramach części 4 możliwe będzie jedynie wsparcie gmin oraz powiatów, które przekazały do demontażu zebrane pojazdy wycofane z eksploatacji.

Szczegóły programu „Racjonalna gospodarka odpadami” >>

źródło: NFOŚiGW

Ekorynek TV