Search
Close this search box.

Zobacz również:

Podręcznik: Gospodarka odpadowa i wodno-ściekowa

wodno sciekowaProblematyka związana z efektywnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, w tym zasobów wodnych, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju nabiera w ostatnich latach coraz większego znaczenia w skali globalnej. Również w krajach członkowskich Unii Europejskiej, w ramach gospodarki odpadami oraz wodno-ściekowej podejmowane są liczne inicjatywy, między innymi w zakresie ponownego wykorzystania odpadów jako surowców oraz ochrony wód.

Głównym celem dydaktycznym podręcznika jest dostarczenie studiującym niezbędnej wiedzy z zakresu gospodarki odpadowej oraz gospodarki wodno-ściekowej jako sektorów warunkujących rozwój gospodarki narodowej, które mają kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju kraju oraz transformacji w kierunku zielonej gospodarki. Ponadto, celem podręcznika jest także rozpoznanie problemów gospodarki odpadowej i wodno-ściekowej w aspekcie potrzeb społeczno-gospodarczo-środowiskowych i ich zaspakajania w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.

W trzech pierwszych rozdziałach podręcznika przybliżono ogólne teoretyczne podstawy gospodarki odpadami, regulacje prawne oraz obowiązujący system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce.

Rozważania w kolejnych trzech rozdziałach dotykają zagadnień związanych z gospodarką wodną, zasobami wodnymi, polityką wodną oraz zintegrowanym planowaniem i zarządzaniem zasobami wodnymi. Dwa następne rozdziały poświęcono wybranym aspektom gospodarki wodno-ściekowej. Istotną część podręcznika stanowi problematyka zrównoważonej gospodarki odpadami, wodnej oraz ściekowej w odniesieniu do koncepcji zielonej gospodarki, a także analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami i wodno-ściekowej w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, przeprowadzonej na podstawie dostępnych danych statystycznych. Podręcznik kończy rozdział, który podejmuje tematykę przedsięwzięć inwestycyjnych w gospodarce odpadami i wodno-ściekowej.

Każdy z rozdziałów zakończony jest bogatą bibliografią oraz propozycją zagadnień tematycznie związanych z danym rozdziałem, które mogą być realizowane podczas zajęć praktycznych.

Książka jest cennym opracowaniem łączącym zagadnienia wspólne dla wielu specjalistów. Jako Podręcznik dydaktyczny adresowany jest do inżynierów i studentów wyższych uczelni różnych kierunków kształcenia: ekonomia, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, gospodarka przestrzenna, architektura krajobrazu i inne, których programy kształcenia zawierają treści z zakresu ekonomii ochrony środowiska. Przydatny może być także w doskonaleniu zawodowym projektantów oraz szkoleniu kadr dla samorządów.

Podręcznik zawiera bogaty i ciekawy zestaw problemów z szerokiego zakresu tzw. sanitacji w gospodarce odpadowej i wodno-ściekowej. Ujmuje aktualny poziom wiedzy i badań. Jest niezwykle potrzebny w obecnej sytuacji środowiskowej kraju. Inwestycje dotyczące gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej są i w najbliższym czasie będą priorytetowe na obszarze całego kraju.

Ekorynek TV