Search
Close this search box.

Zobacz również:

Pierwsza umowa w ramach nowej perspektywy POIiŚ 2014-2020

podpisanie umowy nfosigwW celu  usprawnienia systemu monitorowania środowiska została podpisana pierwsza umowa o dofinansowanie 18 maja 2016 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest to umowa w ramach POIiŚ 2014-2020, dla II osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ projektu: 2.1.8 Wdrażanie metod obserwacji i zakupy sprzętu w celu  usprawnienia systemu monitorowania środowiska.

Realizacja projektu ma celu doposażenie Inspekcji Ochrony Środowiska w niezbędny sprzęt, pozwalający sprostać wymaganiom stawianym przez UE dotyczącym monitoringu wód. Zakupiony sprzęt laboratoryjny, teleinformatyczny, opracowane metodyki, ekspertyzy i szkolenia maja na celu podniesienie jakości przeprowadzanych badań, analiz i ocen wykonywanych w ramach monitoringu wód. Doposażenie pozwoli sprostać obowiązkowi zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości i wiarygodności wyników pomiarów i badań elementów jakości wód powierzchniowych dostarczanych przez Inspekcję. Realizacja umowy umożliwi Polsce sprostanie wyśrubowanym wymogom Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/39/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. w zakresie substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej.

Spójne informacje na temat projektu:

  • Tytuł: „Wzmocnienie monitoringu wód w zakresie procedur zapewnienia i kontroli jakości pomiarów i ocen stanu wód powierzchniowych oraz infrastruktury badawczej, pomiarowej i informatycznej”   
  • Beneficjent projektu – Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
  • Całkowity koszt realizacji Projektu – 59 000 000,00 zł
  • Kwota wydatków kwalifikowalnych – 59 000 000,00 zł
  • Dofinansowanie ze środków UE – 85% kwoty wydatków kwalifikowanych, tj. 50 150 000,00 zł
  • Dofinansowanie z budżetu państwa – 15 % kwoty wydatków kwalifikowanych, tj. 8 850 000,00 zł
  • Okres realizacji: 22.09.2015 do 31.12.2019 r.

źródło: NFOŚiGW

Ekorynek TV