Search
Close this search box.

Zobacz również:

Pierwsza umowa o dofinansowanie w ramach Działania 2.3. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach, POIiŚ 2014 – 2020 podpisana

nfosgiwNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał z Gminą Raszyn pierwszą umowę o dofinansowanie w ramach Działania 2.3. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach, dla II osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Umowa o dofinansowanie została zawarta na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Raszyn – faza V”, którego wartość całkowita wynosi ponad 36 mln zł a wartość dotacji to niecałe 19 mln zł.

W ramach projektu przewidziana jest realizacja pięciu zadań inwestycyjnych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowościach Sękocin Stary, Janki, Laszczki i Podolszyn Nowy. Łącznie w ramach projektu zaplanowano budowę blisko 20 kilometrów sieci.

Ponadto w projekcie przewidziano zakup i wdrożenie systemu GIS i modelu hydraulicznego i hydrodynamicznego do zarządzania miejską siecią wodociągową i kanalizacyjną.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia o 2 016 nowych użytkowników korzystających z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów.

Realizacja projektu w ramach Działania 2.3. pozwoli tym samym na wypełnienie zobowiązań akcesyjnych w zakresie gospodarki ściekowej oraz przyczyni się do ochrony i zachowania stanu ekologicznego wód Bałtyku i zapobiegania zanieczyszczeniu wód powierzchniowych w Polsce.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Raszyn – faza V” jest piątą inwestycją realizowaną przez Gminę Raszyn z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Poprzednie etapy dotyczyły rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Falenty o wydajności Qśrd = 2 460 m3/d, likwidacji dwóch oczyszczalni ścieków w miejscowości Janki, budowy blisko 67 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 34 pompowniami ścieków oraz budowy prawie 10 km sieci wodociągowej. W wyniku tych działań podłączono do sieci kanalizacji sanitarnej prawie 10 tys. odbiorców indywidualnych oraz zakłady przemysłowo – usługowe i podmioty publiczne.

Spójne informacje na temat projektu:

    Tytuł: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Raszyn – faza V”
    Beneficjent projektu: Gmina Raszyn
    Całkowity koszt realizacji projektu: 36 162 908,06 zł
    Kwota wydatków kwalifikowanych: 22 188 890,28 zł
    Kwota dotacji: 18 860 556,73 zł
    Okres realizacji/kwalifikowania wydatków: 01.01.2014 r. – 31.12.2019 r.

źródło: NFOŚiGW

Ekorynek TV