Search
Close this search box.

Zobacz również:

Ostatnie dni zapisów na szkolenie z PO IiŚ: 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oraz 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze

nfosgiwDo wtorku, 26 lipca br. trwają jeszcze zapisy na bezpłatne szkolenie dla wnioskodawców PO IiŚ 2014-2020 – Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oraz Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze. Eksperci NFOŚiGW podczas spotkania, które odbędzie się w siedzibie Funduszu 28 lipca br., przedstawią procedurę i kryteria wyboru projektów, procedurę zawierania umów z wykonawcami i zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie. To okazja do zadania szczegółowych pytań, które zwiększają szanse na otrzymanie dofinansowania.

Zgłoszenia na szkolenie odbywają się do 26 lipca br. za pomocą formularza, dostępnego na stronie NFOŚiGW: http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,849,szkolenie-dla-wnioskodawcow-poiis-1-5-efektywna-dystrybucja-ciepla-i-chlodu-oraz-1-6-2-sieci-cieplownicze-i-chlodnicze.html. Spotkanie odbędzie się w najbliższy czwartek, 28 lipca br. w godz. 9:00-15:30 w siedzibie NFOŚiGW (ul. Konstruktorska 3A, Warszawa sala 102). Szkolenie kierowane jest do: przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego i spółdzielni mieszkaniowych.

Nadrzędnym celem podjętych działań ma być poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi, czyli zmniejszenie tzw. „niskiej emisji” oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej poprzez efektywne sposoby przetwarzania.

Działanie 1.5 – Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu obejmuje swoim zakresem inwestycje związane przede wszystkim z przebudową istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji. Projekty muszą być powiązane z zakresem strategii ZIT i mają obowiązek wypełniać definicje efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego. Dostępny budżet Działania to ponad 66 mln zł w trybie konkursowym i ponad 1,2 mln zł w trybie pozakonkursowym.

Poddziałanie 1.6.2 – Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji ma budżet w wysokości ponad 65 mln zł w trybie konkursowym i ponad 641 mln zł w trybie pozakonkursowym.

Nabór wniosków dla obydwu konkursów przewidziano od 30.06.2016 r. do 30.09.2016 r. (nabór wniosków w trybie ciągłym: do 31.12.2016 r.).

Więcej informacji o naborach PO IiŚ: http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/

źródło: NFOŚiGW

Ekorynek TV