Search
Close this search box.

Zobacz również:

Opłaty za wodę w rolnictwie

oplata za wodeTylko około 8 proc. gospodarstw rolnych zostanie objętych nowymi opłatami za pobór wody, które przewiduje projekt nowego Prawa Wodnego. Opłaty za wodę w rolnictwie dotyczyć będą wyłącznie sztucznie pobieranych wód w ilościach, które przekraczają 5000 litrów dziennie (tj. w ilościach przekraczających zwykłe korzystanie z wód).

Za pobór wody do celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich, który przekracza 5m3 na dobę (tj. w zakresie niebędącym zwykłym korzystaniem z wód), opłata wyniesie 0,30 zł za 1 m3 pobranej wody podziemnej i 0,15 zł za 1 m3 pobranej wody powierzchniowej. W takim wymiarze opłata nie powinna objąć niewielkich gospodarstw rolnych, a jedynie gospodarstwa wysokotowarowe.  

Nawadnianie za pomocą urządzeń pompowych objęte zostanie opłatą w wysokości 0,15 zł za 1 m3 pobieranej wody podziemnej. Rolnicy, którzy zaplanowali magazynowanie wody deszczowej, systemy melioracji i naturalnego nawadniania gruntów (przesiąki), nie będą ponosili opłat za wykorzystanie wód, jeśli nie będzie wiązało się to ze sztucznym nawadnianiem i mechanicznym poborem wody.

Przewiduje się, że nowymi opłatami może być objętych około 60 tysięcy gospodarstw wielkotowarowych, czyli 8 proc. gospodarstw rolnych.

Opłaty za wodę nie będą dotyczyły rolników, którzy korzystają wyłącznie z wody dostarczanej wodociągami i które już ponoszą opłaty z tego tytułu. Gospodarstwa rolne, które korzystają z wód w ramach zasady zwykłego korzystania z wód, tj.  w ilościach nieprzekraczających 5m3 bezzwrotnego poboru wody, również nie poniosą dodatkowych opłat.

Wprowadzenie nowych opłat jest związane z koniecznością wdrożenia unijnych przepisów, tj. Ramowej Dyrektywy Wodnej. Nakłada ona obowiązek ponoszenia opłat za wodę wykorzystywaną przez różne sektory użytkowników wód, w tym m.in. na potrzeby nawadniania użytków rolnych.  Za niewdrożenie tych przepisów grożą Polsce ogromne kary finansowe oraz brak uruchomienia środków na gospodarkę wodną z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

13 lipca 2016 r. projekt nowego Prawa wodnego został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów.

źródło: Ministerstwo Środowiska

Ekorynek TV