Search
Close this search box.

Zobacz również:

NFOŚiGW pracuje nad wsparciem dla polskiej geotermi

nfosgiw„Zasoby i możliwości techniczne rozwoju technologii geotermalnych w Polsce” – to temat dyskusji, która 17 maja 2016 roku odbyła się w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W spotkaniu ekspertów uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska (Departament Geologii i Koncesji Geologicznych i Departament Nadzoru Geologicznego), Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego oraz przedsiębiorstw wiertniczych (Exalo Drilling S.A., G Drilling S.A.).

Gospodarzy reprezentował Zarząd NFOŚiGW z Prezesem dr inż. Kazimierzem Kujdą, specjaliści z Departamentu Energii i Innowacji, a także z Wydziału Górnictwa
i Geologii.

Spotkanie ekspertów w dziedzinie geotermii miało charakter roboczych konsultacji. Służyło m.in. uzyskaniu i wymianie informacji na temat zasobów energii geotermalnej i geotermicznej na różnych poziomach i obszarach oraz możliwości jej wykorzystania, a także w zakresie metod i technik wiertniczych, które mogłyby być zastosowane w tej branży.

Uczestnicy spotkania wysłuchali następujących prezentacji:

  • Potencjał i perspektywy wykorzystania zasobów wód termalnych w Polsce (Agnieszka Felter, Mariusz Socha – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy)
  • Geotermia niekonwencjonalna (HDR/EGS) – stan i perspektywy rozwoju w kraju i na świecie (Adam Wójcicki – Państwowy Instytutu Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy)
  • Geotermia niskotemperaturowa –  stan i perspektywy rozwoju w kraju i na świecie (Grzegorz Ryżyński, Wiesław Kozdrój – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy)
  • Hydrogeologiczne uwarunkowania bezpieczeństwa instalacji gruntowych pomp ciepła (Piotr Herbich, Rafał Janica –  Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy)

(W podsumowaniu powyższych prezentacji zespołów PIG – PIB dr Tomasz Nałęcz – Zastępca Dyrektora Instytutu, Dyrektor ds. Geoinformacji przedstawił gotowość współpracy z MŚ i NFOŚiGW w obszarze projektów geotermalnych i geotermicznych)

  • Doświadczenia i możliwości techniczne Exalo Drilling S.A. związane z wierceniem pary przecinających się otworów wiertniczych, na przykładzie Projektu Wesoła zrealizowanego dla Państwowego Instytutu Geologicznego (Bartłomiej Bialikiewicz – Exalo Drilling S.A.)
  • G-TERM  ENERGY Sp. z o.o.; Geotermia  Stargard (Arkadiusz Biedulski, G Drilling i Geotermia Stargard)

(Wszystkie prezentacje stanowią załączniki (w formie pdf do niniejszej informacji)

Ożywioną dyskusję zdominowały pytania do ekspertów prezentujących określone zagadnienia.

Dotyczyły one m.in.: oddziaływania na środowisko przy wdrażaniu projektów geotermalnych, kompletności danych dotyczących zasobów, możliwości adaptacji stosowanych, przez Exalo Drilling S.A., technik wiertniczych do projektów geotermalnych i geotermicznych  (prezentowany przez tą firmę przykład  dotyczył odmetanowywania kopalni) oraz kosztów wierceń. W dyskusji podkreślono również, że najlepsze wykorzystanie geotermii da optymalizacja jej wdrażania na różnych poziomach – aby tak się działo  konieczne właściwe stosowanie ustawy o planowaniu przestrzennym

W trakcie dyskusji PIG – PIB zaprezentował film o wdrażaniu płytkiej geotermii do ogrzewania i chłodzenia budynków przy wykorzystaniu technik palowania.

Podsumowując spotkanie i dyskusję Roman Wójcik – Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW  podziękował za przekazane informacje, które zostaną wykorzystane
w pracach NFOŚiGW w tym obszarze, a także za inspirującą wymianę opinii. Zapowiedział na 2 czerwca 2016 roku kolejne (już w szerszym gronie) seminarium poświęcone tej problematyce.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mając na uwadze potencjał wód geotermalnych w Polsce wskazujący na  możliwości ich wykorzystania do rozwoju produkcji ciepła lub energii z odnawialnych źródeł, podjął działania w celu wznowienia finansowania zadań związanych z rozpoznawaniem możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych – poprzez badania środowiskowe związane  z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych oraz możliwościami pozyskiwania energii cieplnej suchych skał (wykonanie odwiertu badawczego). Będzie to możliwe w ramach programu priorytetowego „Geologia i górnictwo”, Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych.

Jest również przygotowywany instrument wsparcia dla energetycznego wykorzystania tych zasobów poprzez  budowę nowych, rozbudowę lub modernizację istniejących ciepłowni i elektrociepłowni geotermalnych oraz wykonanie lub rekonstrukcję otworów. Będzie to możliwe, w ramach programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza”, Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów.

źródło: NFOŚiGW

Ekorynek TV