Search
Close this search box.

Zobacz również:

NFOŚiGW ogłosił trzeci nabór na projekty wodno-ściekowe. Alokacja z PO IiŚ wynosi 2 mld zł

oczyszczalnia30 września br. rozpocznie się i potrwa do 28 lutego 2017 r. kolejny, III nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PO IiŚ 2014-2020 Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. W konkursie mogą brać udział jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST.

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie dwóch typów projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej. W pierwszym przypadku realizowanych w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM rzeczywistych wskazanej w Aktualizacji Master Planu, a w województwie mazowieckiem również w aglomeracjach o wielkości od 2 000 do 10 000 RLM. W obydwu rodzajach przedsięwzięć wielkość RLM musi być ujęta w rozporządzeniu właściwego wojewody lub w uchwale sejmiku województwa w sprawie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji.

Wspierane będą projekty dotyczące: budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków; zagospodarowania osadów ściekowych obejmujące procesy odzysku lub unieszkodliwiania oraz budowy lub modernizacji systemów kanalizacji sanitarnej (w tym także kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową). Ponadto, w przypadku projektów obejmujących powyższe inwestycje istnieje możliwość realizacji w ograniczonym zakresie (do 25% wartości całkowitej projektu) inwestycji służących aglomeracji objętej przedsięwzięciem, dotyczących systemów zaopatrzenia w wodę, a także budowy kanalizacji deszczowej. W ramach projektu kwalifikowane będzie również efektywne zarządzanie siecią – poprzez wdrożenie tzw. inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi, w tym kanalizacją deszczową. Jednak nie dopuszcza się realizacji samodzielnych inicjatyw dotyczących inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach III konkursu wynosi 2 mld zł, z czego 1,7 mld zł na pierwszy typ projektów, a 300 mln zł na drugi typ inicjatyw. Poziom współfinansowania wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych.

Trzeci nabór może się okazać ostatnim, jeśli wnioskowana kwota dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie wyczerpie alokację przeznaczoną na całe Działanie 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, tj. 6,8 mld zł.

Szczegóły trzeciego naboru dla Działania 2.3 >>

Pierwszy nabór dla Działania 2.3 odbywał się w okresie od 30 listopada 2015 r. do 29 stycznia br. Do końca sierpnia br. podpisano już 28 umów na łączną kwotę 1,1 mld zł wsparcia ze środków europejskich, a całkowita wartość dofinansowanych przedsięwzięć przekroczyła 2,1 mld zł. W wyniku realizacji tych 28 projektów osiągnięte zostaną m.in. następujące efekty rzeczowe i ekologiczne: liczba wybudowanych i przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych – 16 szt.; długość wybudowanej i przebudowanej kanalizacji sanitarnej – 401 km; długość wybudowanej i przebudowanej sieci wodociągowej – 43 km; liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków – 87 229 RLM; liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę – 14 373 osoby. Do końca roku planowane jest podpisanie jeszcze ponad 50 umów na łączną kwotę ponad 1 mld zł wsparcia ze środków europejskich o całkowitej wartości prawie 2 mld zł.

W ramach drugiego konkursu nabór zakończył się 1 sierpnia br. (trwał od 31 maja br.), alokacja wynosiła 2,5 mld zł. W ramach naboru złożono 146 wniosków na kwotę 2,4 mld zł wsparcia ze środków europejskich. W chwili obecnej trwa ocena formalna złożonych wniosków.

źródło: NFOŚiGW

Ekorynek TV