Search
Close this search box.

Zobacz również:

Dotacje na gospodarkę odpadami komunalnymi

nfosgiw31 października br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpocznie przyjmowanie wniosków o dofinansowanie z PO IiŚ przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Budżet dwóch ogłoszonych pod koniec września naborów dla działania 2.2 wynosi w sumie 2,7 mld zł. Konkursom będą towarzyszyły szkolenia i konsultacje dostępne dla potencjalnych beneficjentów.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ogłoszono nabór na dofinansowanie projektów obejmujących swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, w tym instalacje do termicznego przekształcania odpadów (1 typ z budżetem 1,6 mld zł) oraz projekty dotyczące tylko instalacji do termicznego przekształcania odpadów (na 3 typ przewidziano 500 mln zł).

Z kolei dla 2 typu projektów, tj. projektów obejmujących swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów przewidziano oddzielny nabór. W ramach konkursu przedsięwzięcia podzielono na inwestycje dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz inwestycje dotyczące innych elementów niż PSZOK. Tutaj do rozdysponowania będzie 600 mln zł, przy czym 200 mln zł dla inwestycji dotyczących PSZOK, a dla pozostałych 400 mln zł.

Poziom współfinansowania projektów w ramach Działania 2.2 wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Adresatami, uprawnionymi do składania wniosków w konkursie, są jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, a także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w terminie od 31 października do 30 grudnia 2016 r. za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie na stronie: http://gwd.nfosigw.gov.pl/.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował cykl bezpłatnych szkoleń, połączonych z konsultacjami, w zakresie poprawnego przygotowania projektu i wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 2.2. Szkolenia planowane są w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie w dniach: 20 października, 10 listopada i 8 grudnia 2016 r. Informacje organizacyjne w tej sprawie będą opublikowane na stronie internetowej Narodowego Funduszu.

Szczegóły naborów dla Działania 2.2:

– 1 i 3 typ projektów >>

– 2 typ projektów >>

źródło: NFOŚiGW

 

Ekorynek TV