Search
Close this search box.

Zobacz również:

Co wiesz o ESG?

ESG jaW ostatnich latach wzrasta świadomość społeczna dotycząca kwestii związanych ze strategią ESG. Zyskuje sobie ona rzesze zwolenników. Coraz więcej firm zatrudnia specjalistów ds. ESG. Strategia ta  polega na uwzględnianiu trzech czynników  przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Inwestorzy korzystają z różnych narzędzi i metodologii, aby ocenić, jak dobrze spółka lub projekt radzi sobie z kwestiami środowiskowymi, społecznymi i zarządzania. Mogą uwzględniać te czynniki w swoich analizach finansowych, podejmowaniu decyzji o inwestycjach i zarządzaniu portfelem inwestycyjnym.

Co to jest strategia ESG?

Strategia ESG to podejście inwestycyjne, które uwzględnia czynniki środowiskowe (Environmental), społeczne (Social) i zarządzania (Governance) przy ocenie inwestycji. Skrót ESG pochodzi od angielskich słów Environmental, Social, and Governance.

Czynniki środowiskowe (Environmental) odnoszą się do wpływu działalności inwestycyjnej na środowisko naturalne. Mogą obejmować kwestie związane z emisją gazów cieplarnianych, zużyciem zasobów naturalnych, ochroną bioróżnorodności, zarządzaniem odpadami i innymi aspektami związanymi z ochroną środowiska.

Czynniki społeczne (Social) dotyczą wpływu działalności inwestycyjnej na społeczeństwo i relacje z interesariuszami. Mogą obejmować aspekty takie jak prawa człowieka, warunki pracy, zaangażowanie społeczne, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, relacje z lokalnymi społecznościami, różnorodność i inkluzję.

Czynniki zarządzania (Governance) odnoszą się do sposobu zarządzania firmą lub organizacją. Obejmują strukturę zarządzania, niezależność rady nadzorczej, przejrzystość w sprawozdawczości finansowej, polityki wynagrodzeń, etykę biznesu i zapobieganie korupcji.

Strategie ESG stają się coraz bardziej popularne, ponieważ coraz więcej inwestorów uznaje, że czynniki środowiskowe, społeczne i zarządzania mają istotny wpływ na wyniki finansowe i długoterminową zrównoważoną wydajność spółek. Ponadto, inwestorów często interesują firmy, które promują pozytywne zmiany społeczne i środowiskowe, co może przyczynić się do tworzenia społecznej i ekologicznej wartości.

Dlaczego tak ważna jest strategia ESG?

Strategia ESG jest ważna z kilku powodów:

  • Zrównoważony rozwój: Strategia ESG promuje zrównoważony rozwój gospodarczy, który uwzględnia równoczesne osiąganie korzyści społecznych, środowiskowych i ekonomicznych. Koncentruje się na długoterminowej wydajności i redukcji ryzyka, zamiast skupiać się wyłącznie na krótkoterminowych zyskach. Przejście na bardziej zrównoważony model biznesowy jest kluczowe dla ochrony środowiska, zapewnienia społecznej sprawiedliwości i tworzenia trwałej wartości dla inwestorów.
  • Lepsze zarządzanie ryzykiem: Czynniki ESG mogą służyć jako wskaźniki ryzyka i możliwości inwestycyjnych. Inwestorzy ESG starają się ocenić, jakie ryzyko związane z kwestiami środowiskowymi, społecznymi i zarządzania może wpływać na wyniki finansowe i reputację spółek. Uwzględnienie tych czynników pozwala im lepiej zrozumieć potencjalne zagrożenia, takie jak zmiany regulacyjne, zmienne warunki rynkowe, problemy społeczne czy reputacyjne, co prowadzi do lepszej ochrony kapitału inwestycyjnego.
  • Dostęp do informacji: Strategia ESG wymaga szczegółowej analizy informacji społecznych, środowiskowych i zarządczych dotyczących spółek. Prowadzi to do większej przejrzystości i lepszej sprawozdawczości ze strony firm. Inwestorzy ESG oczekują, że spółki będą dostarczać pełniejszych informacji na temat swojej działalności, w tym dotyczących aspektów związanych z ESG. Dostęp do takich informacji umożliwia inwestorom dokładniejszą ocenę potencjalnych inwestycji.
  • Kreowanie pozytywnych zmian społecznych i środowiskowych: Inwestorzy ESG często dążą do inwestowania w firmy, które angażują się w pozytywne zmiany społeczne i środowiskowe. Poprzez alokowanie kapitału na projekty związane z ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem społeczności lokalnych czy promowaniem dobrych praktyk zarządzania, strategia ESG może przyczynić się do tworzenia pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko.
  • Oczekiwania inwestorów i społeczeństwa: W ostatnich latach wzrasta świadomość społeczna dotycząca kwestii ESG i inwestorzy coraz bardziej uwzględniają te czynniki przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Inwestorzy indywidualni, instytucjonalni i fundusze emerytalne coraz częściej wyrażają zainteresowanie inwestycjami zgodnymi z ESG. Firmy, które nie uwzględniają tych czynników, mogą napotkać trudności w przyciąganiu kapitału i utrzymaniu zaufania inwestorów.

Wszystkie te czynniki sprawiają, że strategia ESG jest ważna zarówno dla inwestorów, jak i dla społeczeństwa jako całości. Pomaga w budowaniu bardziej zrównoważonej i odpowiedzialnej gospodarki, która uwzględnia troskę o środowisko, dobro społeczne i dobre zarządzanie.

Kto powinien stosować strategię ESG?

Strategię ESG mogą stosować różni uczestnicy rynku finansowego i gospodarczego. Oto kilka grup, które powinny rozważyć wdrożenie strategii ESG:

  • Inwestorzy instytucjonalni: Wielkie instytucje finansowe, takie jak banki, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, ubezpieczyciele i inne podmioty zarządzające aktywami, często mają znaczący wpływ na rynki finansowe. Wdrożenie strategii ESG przez te podmioty pozwala im na zarządzanie ryzykiem, zwiększenie długoterminowej wydajności inwestycji oraz spełnienie oczekiwań swoich klientów i beneficjentów.
  • Inwestorzy indywidualni: Osoby prywatne również mogą stosować strategię ESG w swoim portfelu inwestycyjnym. Wzrastająca świadomość społeczna i zainteresowanie kwestiami związanymi z ESG skłania wiele osób do inwestowania w spółki i projekty, które zgadzają się z ich wartościami i promują pozytywne zmiany społeczne i środowiskowe.
  • Firmy i przedsiębiorstwa: Firmy mogą wdrożyć strategię ESG jako część swojego modelu biznesowego i zarządzania. Mogą analizować i oceniać własne praktyki związane z ESG oraz dążyć do poprawy swoich wyników w tych obszarach. Wdrażanie strategii ESG może przyczynić się do zwiększenia efektywności operacyjnej, redukcji ryzyka reputacyjnego, lepszych relacji z interesariuszami oraz tworzenia wartości dla firmy i społeczeństwa.
  • Agencje ratingowe i instytucje badawcze: Agencje ratingowe, instytuty badawcze i firmy doradcze odgrywają istotną rolę w dostarczaniu informacji i ocen związanych z ESG. Pomagają one inwestorom i firmom w zrozumieniu i ocenie czynników ESG oraz wspierają podejmowanie decyzji inwestycyjnych i zarządzanie ryzykiem.
  • Organizacje pozarządowe: Organizacje pozarządowe (NGO) oraz organizacje działające na rzecz zrównoważonego rozwoju często promują strategię ESG jako narzędzie do realizacji swojej misji. Mogą one monitorować i raportować działania firm oraz angażować się w dialog z inwestorami i przedsiębiorstwami w celu promowania zrównoważonej gospodarki.

W praktyce, strategię ESG mogą stosować wszyscy uczestnicy rynku, którzy są zainteresowani tworzeniem wartości długoterminowej, ochroną środowiska, poprawą warunków społecznych i zapewnieniem dobrego zarządzania. Wdrażanie strategii ESG jest podejściem, które dąży do równoważenia interesów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, a ostatecznie przyczynia się do zrównoważonego rozwoju.

Jacek Szczęsny

Ekorynek TV