Search
Close this search box.

Zobacz również:

Brambles przyspiesza termin wdrożenia zerowego poziomu emisji netto o 10 lat

CHEP truck 003W ramach przyjętego programu zrównoważonego rozwoju, globalna firma logistyczna funkcjonująca pod marką CHEP przyspiesza realizację strategii dekarbonizacji, intensywnie pracując nad pionierskimi, regeneracyjnymi łańcuchami dostaw. Firma Brambles zobowiązała się do osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2040 r. Założenia przyjęte w oparciu o raport nt. globalnego ocieplenia o 1,5°C były fundamentem 5-letniego programu zrównoważonego rozwoju opublikowanego w 2020 r. Zobowiązując się do uwzględnienia postanowień paryskiego porozumienia klimatycznego, firma Brambles już wcześniej wyznaczyła sobie ambitny cel, którym było osiągnięcie zerowej emisji gazów cieplarnianych netto nie później niż do 2050 r. Nowa „mapa drogowa” ukierunkowana na zerową emisję netto przyspieszyła ten termin aż o 10 lat.

„Globalne ocieplenie to jedno z największych wyzwań naszych czasów i już dziś potrzebujemy bardziej zdecydowanych działań. Firma Brambles może pochwalić się wyjątkowymi osiągnięciami w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych – sukces wynika z przyjęcia modelu biznesu o obiegu zamkniętym oraz wdrożeniu wielu innowacji. Kolejne etapy „mapy drogowej” będą bardzo istotne dla celu, który zainicjowaliśmy wiele lat temu”.

„Opracowanie celów opierających się na podstawach naukowych i skrócenie terminu dla zerowej emisji gazów cieplarnianych netto o dziesięć lat oznacza przyspieszenie naszej misji tworzenia regeneracyjnego łańcucha dostaw. Realizując ambicje dotyczące m.in. zerowej emisji netto, nadal będziemy globalnym liderem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, rozwijając łańcuchy dostaw, których świat będzie potrzebował w przyszłości” – podkreśla Juan José Freijo, Brambles Chief Sustainability Officer.

Nowe ambitne zobowiązania firmy Brambles przekładają się na konkretne działania bazujące na szczegółowej „mapie drogowej” procesu dekarbonizacji. W dokumencie określono dwa główne etapy:

 1. Średniookresowe cele redukcji emisji na 2030 r. zatwierdzone niedawno przez organizację Science Based Target Initiative (SBTi), które obejmują następujące wskaźniki:
 • redukcję bezwzględnej emisji gazów cieplarnianych z zakresu 1 i 2 o 42% w stosunku do poziomu z 2020 r. Zakres 1 i 2 to emisje generowane w ramach zużycia paliw i zakupu energii elektrycznej z sieci dla potrzeb własnej działalności operacyjnej;
 • redukcję bezwzględnej emisji gazów cieplarnianych z zakresu 3 o 17% w stosunku do poziomu z 2020 r. Ta kategoria obejmuje emisje pochodzące z łańcucha wartości związane z: zakupem dóbr inwestycyjnych, transportem i dystrybucją na poprzedzających i następczych etapach łańcucha wartości, odpadami wytwarzanymi podczas działalności operacyjnej i w centrach usług zewnętrznych – stanowi to ponad 90% emisji z zakresu 3; oraz
 1. Długoterminowy cel „zero emisji gazów cieplarnianych netto” do 2040 r., który został przyjęty jako dopełnienie średniookresowych celów opartych na podstawach naukowych. Cel ten będzie obejmował 100% emisji firmy z zakresu 1, 2 i 3.

Konkretny plan działań na rzecz dekarbonizacji

Aby zrealizować wyznaczony cel, firma Brambles utworzyła specjalną funkcję ds. dekarbonizacji zintegrowaną z jednostką ds. łańcucha dostaw. Współpracując z wewnętrznymi i zewnętrznymi uczestnikami procesów w ramach projektów obejmujących wiele funkcji, zespół opracował mapę drogową z celami, które umożliwią realizację globalnej, strategicznej wizji na pięciu kontynentach i w 60 krajach.

„Plan osiągnięcia zerowej emisji netto do 2040 r. opracowano wspólnie ze wszystkimi regionami i oparto na zatwierdzonych priorytetach zrównoważonego rozwoju. Wyznaczy on długoterminowy kierunek strategiczny dla naszej firmy i pomoże utrzymać pozycję lidera w dziedzinie zrównoważonego rozwoju” – wyjaśnia Marisa Sánchez Urrea, Brambles Global Supply Chain Decarbonisation Director.

„Zidentyfikowaliśmy elementy organizacji, których optymalizacja znacznie poprawi efektywność dekarbonizacji, a także kluczowe czynniki, które pozwolą osiągnąć przyjęte cele. W szczególności chodzi tu o polityki i wytyczne o charakterze wspierającym oraz bez emisyjną infrastrukturę i technologie transportowe. Wszystko to – w połączeniu z wewnętrznym planem działania uwzględniającym kwestię emisji dwutlenku węgla w procesie decyzyjnym – przyspieszy przejście na model biznesowy o zerowej emisji netto”.

Aby osiągnąć cel zerowej emisji netto, firma Brambles skupi się na trzech głównych obszarach rozwoju: działalności operacyjnej (realizowanej we własnym zakresie lub przez podwykonawców), logistyce i bezpośrednim zaopatrzeniu. Kluczowe czynniki dla tych obszarów to m.in.:

 • Maksymalizacja odzysku i ponownego użycia palet i pojemników Brambles w celu wzmocnienia firmowego modelu o obiegu zamkniętym;
 • Odnawialna energia elektryczna do zasilania zakładów Brambles i zakładów podwykonawców;
 • Optymalizacja logistyki i funkcjonowania zakładów (w tym redukcja pustych przewozów i maksymalizacja załadunku ciężarówek);
 • Umożliwienie stosowania paliw alternatywnych i bez emisyjnych technologii transportowych (elektrycznych, wodorowych);
 • Program zaangażowania dostawców, wspierający uczestników łańcucha w kalkulacji emisji dwutlenku węgla i wyznaczaniu powiązanych celów;
 • Zmniejszenie ilości odpadów i wdrożenie rozwiązań, które umożliwią rezygnację z wysypisk jako opcji utylizacji; oraz
 • Zbadanie możliwości kompensowania dwutlenku węgla (naturalnych i technologicznych).

Aby uzyskać więcej informacji na temat strategii dekarbonizacji firmy Brambles, kliknij tutaj: https://brambles.com/net-zero-roadmap

EiR

Ekorynek TV