Search
Close this search box.

Zobacz również:

Powstała Platforma ds. Gospodarki Obiegu Zamkniętego dotycząca opakowań

OpakowaniaOpakowania są nieodłącznym elementem sektora gastronomicznego, i spożywczego, ponieważ umożliwiają one dostarczanie bezpiecznej i świeżej żywności do konsumenta. Z drugiej strony ich prawidłowe zagospodarowanie stanowi duże wyzwanie. Jednym ze sposobów na pogodzenie bezpieczeństwa żywności z minimalizacją wpływu środowiskowego opakowań, jest stworzenie skutecznych rozwiązań gospodarki cyrkularnej. W tym celu, z inicjatywy UN Global Compact Network Poland i McDonald’s Polska, powstała Platforma ds. Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ), która łączy środowisko nauki, biznesu i organizacji pozarządowych.

Europejska strategia dotycząca redukcji wpływu odpadów opakowaniowych na środowisko polegała do tej pory na ustawodawstwie krajowym i nie uwzględniała w pełni modeli biznesowych oraz wymogów operacyjnych specyficznych dla danego sektora. Prowadziło to do tworzenia złożonych, rozproszonych rozwiązań, które trudno było wdrożyć, zmierzyć i śledzić. W odpowiedzi na te wyzwania Komisja Europejska zaproponowała spójne podejście do polityki zagospodarowania odpadami opakowaniowymi. W rozporządzeniu w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR) ustawodawcy zaproponowali kierunki działania zmierzające do zamykania obiegu.

Takie podejście wymaga dobrego, opartego na danych, zrozumienia wymiaru gospodarczego, środowiskowego i konsumenckiego rozwiązań sektorowych w zakresie opakowań – zarówno dostępnych, jak i tych nowych. Rozwiązań uwzględniających kompleksowe podejście od redukcji, ponownego wykorzystania po recykling opakowań. Wdrożenie rozwiązań z PPWR będzie szczególnie znaczące dla sektora spożywczego, gastronomicznego i handlowego. Stąd też inicjatywa powołania Platformy ds. Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ) w opakowaniach, która łączy różne środowiska w celu wypracowania rozwiązań efektywnych z perspektywy klimatu, ale możliwych do wprowadzenia przez biznes–mówi Kamil Wyszkowski, przedstawiciel krajowy i dyrektor wykonawczy UN Global Compact Network Poland, która jest współtwórcą inicjatywy.

Platforma to przestrzeń do budowania dialogu

Pomiędzy organizacjami pozarządowymi, takimi jak UN Global Compact Network Poland, przedstawicielami świata nauki, w tym naukowcami należącymi do Rady Klimatycznej UN GCNP oraz biznesu reprezentowanego między innymi przez McDonald’s Polska. Uczestnicy, bazując na dotychczasowych doświadczeniach i analizie wpływu różnych podejść regulacyjnych na poszczególne branże, będą wypracowywać rekomendacje dla ustawodawcy, wspierać powstawanie partnerstw pomiędzy kluczowymi interesariuszami oraz promować zrównoważone i niskoemisyjne modele biznesowe.

Celem unijnego rozporządzenia PPWR jest ograniczenie negatywnego wpływu opakowań i odpadów opakowaniowych na środowisko przy jednoczesnej promocji gospodarki cyrkularnej i korzystania z materiałów pochodzących z recyclingu. Jednak, aby efektywnie ukształtować i wprowadzić ten system potrzebne jest zaangażowanie całego łańcucha dostaw i przedstawicieli różnych branż– dodaje Małgorzata Greszta, ekspertka UN Global Compact Network Poland, inicjatorka Polskiego Paktu Plastikowego i „Kampanii 17 Celów”.

Spotkanie inauguracyjne Platformy ds. Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ) w opakowaniach odbyło się 20 marca. W sumie do końca czerwca eksperci spotkają się jeszcze sześć razy, aby dyskutować na temat ograniczenia zużycia opakowań, edukacji i zmian postaw konsumenckich oraz nowych rozwiązań technologicznych i systemu finansowania innowacji w zakresie opakowań i gospodarki cyrkularnej.

EiR

Ekorynek TV