Search
Close this search box.

Zobacz również:

POLSKA CHEMIA NIE ZWALNIA. MIMO PANDEMII BRANŻA INWESTUJE  

Inwestycje w Polskiej Chemii nie zwalniają, pomimo trwającej pandemii.10% – o tyle wzrosły nakłady inwestycyjne w czterech sektorach polskiego przemysłu chemicznego w 2020 roku w stosunku do 2019 rokui. Ponad 13 mld PLN – tyle wyniosły nakłady inwestycyjne w Polskiej Chemii w 2020 roku. Innowacje, rozwiązania proekologiczne, nowoczesne technologie – to główne obszary inwestycji polskiego przemysłu chemicznego

Pandemia COVID-19 wymusiła szereg zmian w gospodarce, a tym samym w całym przemyśle. Mimo związanej z nią wysokiej niepewności na rynkach Polska Chemia nieustannie inwestuje. Największe krajowe spółki chemiczne realizują kluczowe projekty rozwojowe i zapowiadają kolejne.

Jak podaje w raporcie branżowym[1]Departament Rynków Finansowych i Analiz Banku Ochrony Środowiska, w większości sektorów przemysłu w okresie marzec-maj 2020 roku nastąpił spadek produkcji. Było to spowodowane niepewnością związaną z pandemią, a także problemami w ramach globalnych łańcuchów dostaw, które pojawiły się w tamtym czasie. Jednak zdecydowana większość branż odrobiła te zaległości, dzięki czemu można było kontynuować rozpoczęte inwestycje i planować kolejne.

Inwestycje w innowacje

Polska Chemia udowadnia, że nawet w ciężkich czasach warto inwestować odpowiedzialnie, zwiększając konkurencyjność przedsiębiorstw na wysokim poziomie. Dobrym przykładem jest cyfryzacja, która w wyniku pandemii zyskała na znaczeniu jeszcze bardziej, gdy konieczne stało się przeniesienie wielu aspektów biznesu do przestrzeni online. Inwestycje w technologie przemysłu chemicznego 4.0 umożliwiają opracowanie i tworzenie lepszych produktów, przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia surowców, czasu czy innych kluczowych zasobów. Nie można przy tym zapominać, że cyfryzacja to z jednej strony zapotrzebowanie na ogromne środki finansowe, a z drugiej na odpowiednio wykwalifikowane kadry. W obliczu wyzwań, które stoją przed całym polskim przemysłem, nie tylko tym chemicznym, kluczowe są więc inwestycje w kapitał ludzki oraz przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe.

Polska Chemia                                                                           Źródło: Dane GUS, Biuletyn Statystyczny 3/2021

Zielone inwestycje Polskiej Chemii

Polska Chemia ponosi także nakłady finansowe pozwalające na zwiększenie lub rozszerzenie produkcji, rozbudowę bądź dostosowanie instalacji tak, aby jak najlepiej wykorzystywać moce produkcyjne. Wszystko to jednak musi iść w parze z dostosowaniem procesów technologicznych do regulacji klimatycznych i środowiskowych w zgodzie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu.

Wśród inwestycji proekologicznych dostrzec można dominujący kierunek – aż 85% z nich związanych jest z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu. – Znaczna część nakładów przeznaczana jest na poprawę bezpieczeństwa w produkcji i dystrybucji substancji chemicznych oraz wdrażanie nowoczesnych, innowacyjnych technologii prośrodowiskowych – mówi dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. – Cały świat dąży do zrównoważonego rozwoju, stara się być bardziej „eko”, a Polska Chemia, jako sektor kluczowy i odpowiedzialny społecznie, chce dawać dobry przykład. A niestety nie zawsze widać, jak jest duży, bo nie zauważamy na co dzień rozwoju materiałów do turbin wiatrowych, lekkich tworzyw, biopaliw, itp. Zielonej rewolucji bez chemii nie będzie – dodaje.

Jak to osiągnąć?

Wszelkie inwestycje w polskim przemyśle chemicznym to działania długofalowe. W związku z tym tak ważne regulacje i przepisy muszą być przejrzyste i przewidywalne. Do tego konieczna jest współpraca zarówno z administracją krajową, jak i unijną. Tylko to pozwoli wypracować i wdrożyć „zielone” założenia, które będą nie tylko proekologiczne, lecz także efektywne biznesowo.

Skąd na takie inwestycje brać zatem fundusze? Rozwiązaniem mogą okazać się  unijne programy FENG i FEnIKS. Dzięki nim możliwe będzie wsparcie środowisk naukowych w obszarze badań i rozwoju, co w konsekwencji sprawi, że przedsiębiorstwa będą mogły dalej się rozwijać. Szansą na pozyskanie dodatkowych środków może być również Krajowy Plan Odbudowy, którego zasoby, według ministerialnych zapowiedzi, mają zostać uruchomione jeszcze w tym roku. We wdrażanie innowacyjnych rozwiązań warto także włączyć startupy, które w swojej działalności wykorzystują nowoczesne technologie. Coraz więcej firm decyduje się na taką współpracę, co w dłuższej perspektywie pozwala na budowę konkurencyjności przedsiębiorstw.

VIII Kongres Polska Chemia

Tematyka inwestycji i związanych z nimi innowacji w Polskiej Chemii będzie szeroko omawiana przez ekspertów już 16 czerwca 2021 roku podczas VIII Kongresu Polska Chemia. W ramach wydarzenia, organizowanego przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, odbędzie się specjalna debata strategiczna pt. „#CHEMIAdlaPRZYSZŁOŚCI podstawą nowoczesnej gospodarki”. Tegoroczne wydarzenie skupiać się będzie wokół trzech głównych obszarów tematycznych: zielona transformacja, rozwój i postęp cywilizacyjny oraz bezpieczeństwo i konkurencyjność Polskiej Chemii. W trakcie debat i paneli dyskusyjnych będą poruszane aktualne zagadnienia, istotne z punktu widzenia sektora chemicznego, jak i całego przemysłu. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Zarejestruj się już dziś na VIII Kongres Polska Chemia!

Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC)

PIPC powstała w 1988 r. i jest największą organizacją reprezentującą branżę chemiczną na arenie krajowej
i międzynarodowej, jest najważniejszym przedstawicielem firm i instytucji związanych z polskim przemysłem chemicznym w relacjach z organami administracji państwowej, europejskiej i organizacjami branżowymi. Reprezentuje sektor w kontaktach z wieloma grupami interesariuszy, bierze czynny udział w krajowych i unijnych procesach legislacyjnych oraz wspiera działania na rzecz rozwoju branży.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest realizatorem wielu projektów, konferencji, seminariów, takich jak: „Kongres Polska Chemia”, „Kampania Polska Chemia”, „Bezpieczna Chemia”, „Forum Rozwoju Przemysłu”, „Chemia 4.0”, „ChemHR” czy też „Energia dla Chemii”. Ponadto, PIPC jest organizacją nadzorującą realizację Programu „Odpowiedzialność i Troska”.

 

[1] https://www.bosbank.pl/__data/assets/pdf_file/0016/34072/BOSBank_Przemysl_Chemiczny_2021.03.pdf

 

 

 

Ekorynek TV