Search
Close this search box.

Zobacz również:

Pieniądze NA REMONTY I TERMOMODERNIZACJĘ

 mod


W ramach projektu rządowego programu wsparcia remontów i termomodernizacji, którego celem jest poprawa stanu technicznego budynków został utworzony Fundusz Termomodernizacji i Remontów (FTiR). Z tych środków są fi nansowane m.in. premie termomodernizacyjne dla właścicieli budynków, którzy je ocieplą lub zmodernizują instalację grzewczą.

Program obejmuje dwa główne moduły: wsparcie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i wsparcie remontów. W ramach tych modułów właściciele i zarządcy budynków mogą się starać o wsparcie fi nansowe. Obsługą wniosków w ramach FTiR zajmuje się Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), który podejmuje decyzje o przyznaniu pieniędzy i przelewa środki po spełnieniu warunków przez wnioskującego. Celem Funduszu Termomodernizacji i Remontów jest fi nansowe wsparcie inwestorów, którzy realizują projekty termomodernizacyjne i remontowe, poprawiające stan techniczny budynków, zmniejszające zużycie energii cieplnej, a co za tym idzie także koszty
utrzymania nieruchomości. Prace obejmują najczęściej ocieplenie budynku, wymianę okien, modernizację systemów ogrzewania i wentylacji oraz systemów
ogrzewania wody. Pomoc ma formę premii: termomodernizacyjnej, remontowej oraz kompensacyjnej. Ta ostatnia jest przeznaczona dla właścicieli budynków oraz części budynków mieszkalnych, w których były lokale kwaterunkowe. 


PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA

Premia termomodernizacyjna przysługuje właścicielom lub zarządcom budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania, lokalnych sieci ciepłowniczych, okalnych źródeł ciepła oraz budynków użyteczności publicznej wykorzystywanych przez samorządy do wykonywania przez nie zadań publicznych, a które są ich własnością. Nie mogą z niej korzystać jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe. Premia jest przeznaczona na częściową spłatę kredytu zaciągniętego na realizację zadań termomodernizacyjnych, nie mogą z niej więc korzystać inwestorzy którzy realizują prace wyłącznie ze środków własnych. Zanim inwestor podejmie się modernizacji budynku musi przeprowadzić audyt  energetyczny. Powinien on określić zakres i parametry techniczno–ekonomiczne przedsięwzięcia oraz wskazać optymalne rozwiązania. Wnioski z audytu są podstawą do uzyskania premii termomodernizacyjnej. Jest to 20% kwoty kredytu, ale nie więcej niż 16% kosztów poniesionych na realizację inwestycji i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności z tytułu ponoszonych kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego. Warunkiem ubiegania się o premię termomodernizacyjną jest złożenie w banku kredytującym wniosku o premię razem z audytem energetycznym oraz wniosku kredytowego. Bank kredytujący po zawarciu z inwestorem umowy kredytowej przesyła do BGK komplet dokumentów, które są niezbędne aby to wsparcie otrzymać. Wypłata premii następuje po zrealizowaniu przez inwestora przedsięwzięcia termoizolacyjnego pod warunkiem, że inwestycja została oddana w terminie  kreślonym w umowie kredytowej oraz uwzględnia wszystkie wnioski z audytu energetycznego. Bank kredytujący zalicza przekazaną przez BGK premię termomodernizacyjną na spłatę części kredytu wykorzystanego przez inwestora.

p1

p2

p3

PREMIA REMONTOWA

Premia remontowa przysługuje właścicielom lub zarządcom budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przed 14 sierpnia 1961 roku. Mogą z niej korzystać wyłącznie osoby fi zyczne, wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem osób fizycznych, spółdzielnie mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego. Premia stanowi spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora na remont, nie mogą więc po nią sięgać inwestorzy przeprowadzający remonty wyłącznie za własne pieniądze. Wniosek o premię musi być, podobnie jak w przypadku premii termomodernizacyjnej, wsparty opracowaniem w postaci audytu remontowego. Audyt
powinien określać zakres i parametry techniczno–ekonomiczne planowanych zadań. Wysokość premii to 20% kwoty kredytu, nie więcej jednak niż 15% kosztów remontu. Procedura przyznania premii remontowej jest podobna jak premii termomodernizacyjnej – wniosek z audytem i wnioskiem kredytowym jest opiniowany przez wybrany przez inwestora bank, który po zawarciu umowy kredytu przesyła do BGK komplet wymaganych dokumentów. BGK dokonuje weryfi kacji audytu remontowego i podejmuje  decyzję o przyznaniu premii remontowej, a wypłata premii następuje po skończeniu remontu wykonanego zgodnie z projektem budowlanym uwzględniającym założenia  audytu remontowego. Premia przeznaczona jest na spłatę części kredytu, udzielonego przez bank kredytujący. 

PREMIA KOMPENSACYJNA
Premia kompensacyjna przysługuje właścicielom budynków mieszkalnych oraz właścicielom części budynków mieszkalnych, w których od 12 listopada 1994 roku do 25 kwietnia 2005 roku znajdowały się lokale kwaterunkowe. Ma stanowić rekompensatę strat występujących w podanym czasie z tytułu ograniczeń w zakresie możliwości
ustalania wysokości czynszów za najem lokali kwaterunkowych. Z premii kompensacyjnej może skorzystać wyłącznie osoba fi zyczna, która jest właścicielem budynku mieszkalnego z co najmniej jednym lokalem kwaterunkowym albo właścicielem części budynku mieszkalnego i była jednocześnie właścicielem tego budynku lub jego części także 25 kwietnia 2005 roku bądź stała się spadkobiercą takiej osoby. W przypadku współwłasności o premię kompensacyjną muszą przystąpić łącznie wszystkie uprawnione osoby fi zyczne. Premię mogą otrzymać inwestorzy, którzy podjęli się remontu ze środków własnych lub kredytu z premią remontową. Wysokość premii kompensacyjnej uzależniona jest od powierzchni lokali kwaterunkowych, okresu ich kwaterunku oraz miejscowości, w której budynek się znajduje. W przypadku finansowania przedsięwzięcia lub remontu ze środków własnych wniosek o premię kompensacyjną należy złożyć w BGK. W przypadku finansowania przedsięwzięcia z kredytu z premią remontową wniosek o premię kompensacyjną składa się wraz z wnioskiem o premię remontową w banku kredytującym. Nabór wniosków o premie udzielane ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów odbywa się na bieżąco w ramach środków, którymi dysponuje Fundusz. Wnioski rozpatrywane są w kolejności wpływu do BGK.
Więcej informacji o Funduszu Termomodernizacji i Remontów oraz premii udzielanych z jego środków można uzyskać na stronie internetowej BGK: www.bgk.pl oraz pod adresem e–mail: ftir@bgk.pl

LISTA BANKÓW KREDYTUJĄCYCH i WSPOŁPRACUJĄCYCH Z BGK W ZAKRESIE UDZIELANIA KREDYTÓW Z PREMIĄ:

Alior Bank S.A.
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Bank Ochrony Środowiska S.A.
Bank Pekao S.A.
Bank Pocztowy S.A.
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
Santander Bank Polska S.A.
Getin Noble Bank S.A.
ING Bank Śląski S.A.
Krakowski Bank Spółdzielczy
PKO BP S.A.
SGB –Bank S.A.
Warmińsko–Mazurski Bank Spółdzielczy

Ekorynek TV