Search
Close this search box.

Zobacz również:

Instalacje OZE stabilizowane magazynem energii po raz pierwszy objęte systemem aukcyjnym

OZEStały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt rozporządzenia w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r. W projekcie rozporządzenia pojawiły się wolumeny dla instalacji hybrydowych. Będą to pierwsze aukcje dla tego typu instalacji OZE.

Zgodnie z projektem, w 2021 r. w drodze aukcji może zostać sprzedanych 394 200 MWh energii wytworzonej w instalacjach hybrydowych o mocy zainstalowanej nie większej niż 1 MW o wartości 242 433 000 zł. Maksymalna ilość energii, która może zostać sprzedana przez wytwórców, którzy wyprodukowali energię elektryczną w instalacjach hybrydowych o mocy zainstalowanej wyższej niż 1 MW, została określona na 1 182 600 MWh, a jej wartość na 703 647 000 zł.

Jednocześnie procedowana jest zmiana definicji hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii. Ma ona być obligatoryjnie wyposażona w magazyn energii, a jej stopień wykorzystania mocy zainstalowanej wynosić przynajmniej 60 proc., czyli 5256 godzin. Stanowi to istotną zmianę w stosunku do definicji obowiązującej obecnie, zgodnie z którą współczynnik wykorzystania mocy zainstalowanej wynosi nie mniej niż 40 proc., co odpowiada 3504 MWh/MW/rok. Obecnie instalacja hybrydowa może być wspomagana magazynem energii, natomiast nie jest to warunkiem koniecznym. Nowa definicja instalacji hybrydowej ma zacząć obowiązywać przed ogłoszeniem aukcji OZE w 2021 r.

Brak zachęt do budowy źródeł wytwórczych OZE stabilizowanych magazynami energii powoduje, że inwestorzy nie decydują się na takie rozwiązania. Nasz system elektroenergetyczny potrzebuje jednak tego typu sterowalnych źródeł OZE. Pozwalają one na skokowe zwiększenie efektywności wykorzystania obecnej struktury sieci OSD. Zwiększają możliwości przyłączenia źródeł odnawialnych bez konieczności rozbudowy czy modernizacji infrastruktury sieciowej. Instalacje wyposażone w magazyn energii łagodzą problem bilansowania sieci i zakłóceń generowanych przez OZE oraz zwiększają zdolności regulacyjne systemu elektroenergetycznego – komentuje Barbara Adamska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii

OZE 1Zmiana definicji hybrydowej instalacji OZE spowodowała rewizję założeń odnośnie wysokości cen referencyjnych dla tego typu instalacji na 2021 r. Przyjmuje się, że ceny te wzrosną. Z tego powodu podane w projekcie rozporządzenia wartości energii dla koszyków tej technologii są wyższe niż wynikałoby to z wysokości cen referencyjnych określonych w rozporządzeniu dla poszczególnych instalacji odnawialnych źródeł energii na rok 2020. Dla instalacji hybrydowej o mocy nie wyższej niż 1 MW na 2021 r. założono 615 zł/MWh (w 2020 r. było to 415 zł/MWh), zaś dla instalacji powyżej 1 MW przyjęto 595 zł/MWh (wzrost z poziomu 415 zł/MWh w 2020 r.).

W wyniku przeprowadzenia aukcji zgodnie z wolumenami określonymi w projekcie rozporządzenia może powstać 5 MW w hybrydowych instalacjach OZE o mocy zainstalowanej nie większej niż 1 MW oraz 15 MW w instalacjach o mocy wyższej niż 1 MW.

– Instalacje hybrydowe zostały wyłączone z notyfikacji systemu aukcyjnego dokonanej dla pozostałych koszyków aukcyjnych. Niemniej, skoro proponowana kwota wsparcia dla tych instalacji nie przekroczy limitu określonego w wyłączeniu blokowym, to przy założeniu, że pozostałe warunki zastosowania zwolnienia również będą spełnione, możliwe będzie przeprowadzenie tak przygotowanej aukcji dla instalacji hybrydowych bez osobnej notyfikacji. 

Ponadto, rząd przygotowuje ponowną notyfikację systemu aukcyjnego, zapowiadając jego przedłużenie do 2026 roku. Spodziewamy się, że program pomocowy dla instalacji hybrydowych zostanie objęty tą notyfikacją. W konsekwencji możliwe będzie także przyznawanie pomocy dla instalacji hybrydowych w kolejnych aukcjach nawet po wygaśnięciu wyłączenia blokowego (następującym z końcem 2023 roku), stosownie do realnych potrzeb systemu energetycznego i skali transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.” – komentują dr Michał Bernat i Michał Motylewski z kancelarii Dentons, współpracującej ze Stowarzyszeniem.

Moce instalacji hybrydowych, które mogą zostać zbudowane w wyniku przeprowadzenia aukcji zgodnie z parametrami wskazanymi w projekcie rozporządzenia, nie są duże. Mimo wszystko jest to ważny sygnał dla rynku, gdyż po raz pierwszy systemem aukcyjnym zostaną objęte instalacje OZE stabilizowane magazynem energii – dodaje Barbara Adamska, prezes PSME.

Projekt rozporządzenia nie wymaga rozpatrzenia przez komisję prawniczą. Jest szansa, że rozporządzenie zostanie podpisane przez Prezesa Rady Ministrów i ogłoszone do końca roku. Rozporządzenie jest niezbędne, aby Urząd Regulacji Energetyki mógł przeprowadzić aukcje na energię wytworzoną w instalacjach OZE w 2021

Materiał Prasowy

 

Ekorynek TV