Środowisko

kormoranLiczebność kormoranów w północno-wschodniej Polsce od kilku lat utrzymuje się na poziomie ok. 6 tys. par lęgowych, a ptaki tego gatunku wyławiają z jezior więcej ryb niż zawodowi rybacy - wynika z badań Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.

Wnioski z badań nad populacją kormorana czarnego, prowadzonych od 10 lat przez olsztyński Instytut, przedstawiono w czwartek w Krutyni na Mazurach podczas krajowej konferencji rybackich użytkowników jezior, rzek i zbiorników zaporowych.

Szacuje się, że gwałtowny wzrost populacji kormorana w całej Europie trwa od lat 80. ub. wieku. W Polsce jeszcze w 1992 r. było ponad 8 tys. gniazd zlokalizowanych w 32 koloniach, a w 2013 r. krajową populację tego gatunku szacowano już na 26 tys. par lęgowych gniazdujących w ponad 50 koloniach.

Jak poinformował PAP Piotr Traczuk z Instytutu Rybactwa Śródlądowego (IRŚ), z monitoringu prowadzonego od 2005 r. na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie wynika, że na tych terenach występuje bardzo liczna i stała populacja kormoranów. Jak mówił, niezależnie od odstrzałów redukcyjnych i warunków pogodowych, w ponad 20 koloniach gniazduje tam co roku 5,3-6,4 tys. par, czyli jedna czwarta krajowej populacji tego gatunku. To ponad trzykrotnie więcej niż jeszcze 20 lat temu.

pandaPodczas tegorocznego kongresu Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody zmieniono stopień zagrożenia wyginięciem  dla pandy wielkiej.  Jej status w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych  został obniżony z kategorii „gatunek zagrożony” do „narażony” na wyginięcie. Pokazuje to w jaki sposób zintegrowane podejście może pomóc w ratowaniu znikającej bioróżnorodności naszej planety.

Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) ogłosiła pozytywne zmiany oficjalnego statusu pandy w Czerwonej Księdze Zagrożonych Gatunków. Spowodował to odnotowany 17 procentowy wzrost wielkości populacji pandy w ciągu dekady do 2014 roku. Liczebność pand wielkich żyjących obecnie na wolności w Chinach oszacowano na ponad 1 800 osobników.

„Przez ponad pięćdziesiąt lat, panda była, globalną ikoną ochrony przyrody, a równocześnie symbolem WWF. Świadomość, że panda jest już o krok dalej od zagłady cieszy każdego, kto dąży do skutecznej ochrony dzikich zwierząt i ich siedlisk." powiedział Marco Lambertini, dyrektor generalny WWF. "Poprawa populacji pandy pokazuje, że kiedy połączymy naukę, politykę i zaangażowanie lokalnych społeczności, możemy uratować nie tylko poszczególne gatunki dzikich zwierząt, ale także poprawić stan całej różnorodności biologicznej."

kopalnia gubinPlany budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na terenie gmin Gubin i Brody (woj. lubuskie) zostały wstrzymane postanowieniem administracyjnym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Na wniosek inwestora, spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, który nie był w stanie w terminie dostarczyć wymaganych uzupełnień w dokumentacji, zawieszono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej kopalni.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim stwierdziła luki w dokumentacji dotyczącej planowanej kopalni odkrywkowej, wymagające uzupełnień ze strony inwestora. Ponadto w lutym br. odbyły się konsultacje transgraniczne w sprawie kopalni, w trakcie których wskazano na poważne braki w dokumentacji oraz na zaniżanie skali negatywnych skutków środowiskowych, jak np. strat w rolnictwie spowodowanych osuszaniem terenu przez kopalnię. RDOŚ wezwała inwestora do uzupełnienia braków, czego ten nie był w stanie zrobić w terminie. Tymczasem uzupełnienie dokumentacji to warunek konieczny kolejnego etapu postępowania - konsultacji społecznych w gminach Gubin i Brody. Postępowanie będzie zawieszone do momentu złożenia przez inwestora wniosku o jego ponowne podjęcie. Inwestor ma na to maksymalnie 3 lata, po tym czasie będzie można uważać, że żądanie wszczęcia postępowania zostało wycofane.

rybolowTegoroczny monitoring rybołowa w woj. lubuskim wykazał niewielki wzrost populacji lęgowej tego ptaka, ale gatunek wciąż balansuje na granicy wymarcia w regionie - poinformował PAP Michał Bielewicz z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.

Wyraźnie widoczny jest proces zaniku stanowisk lęgowych na północy województwa, gdzie rybołów w 2016 r. opuścił takie ostoje jak Puszcza Notecka, Puszcza Drawska czy tereny Nadleśnictwa Międzyrzecz. W związku z powyższym, sytuacja rybołowa w regionie nadal jest bardzo trudna.

„Najprawdopodobniej głównymi czynnikami odpowiedzialnymi za zanik stanowisk rybołowów na północy województwa jest postępująca degradacja jego żerowisk (rozwój zabudowy rekreacyjnej jezior, obecność ludzi użytkujących zbiorniki przy pomocy łodzi, jachtów czy skuterów wodnych), a także nielegalne płoszenie ptaków lub ich zabijanie. Nie wykluczam także możliwości obniżenia jakości żerowisk rybołowów, tzn. po prostu braku odpowiedniej wielkości i gatunków ryb w płytkich zbiornikach preferowanych przez rybołowy” – powiedział Bielewicz.

odstrzal wilkowJuż trzy przypadki nielegalnego odstrzału wilka zostało ujawnionych w tym roku. Niestety w żadnym z nich sprawcy, jak dotąd nie zostali ukarani. Zdaniem WWF Polska przypadków zabicia wilka mogło być więcej, ale niemożliwe jest oszacowanie skali tego zjawiska wobec braku danych.

Najpierw, w styczniu 2016 roku, został ujawniony odstrzał wilka z Wigierskiego Parku Narodowego. Media cytowały jednego z rozmówców, który twierdził, że „tego konkretnego wilka zastrzelił najprawdopodobniej miejscowy myśliwy, były pracownik Lasów Państwowych. Sami leśnicy chcieli ponoć przejąć ciało, forsowali tezę, że zwierzę padło po wypadku samochodowym i ma połamane łapy. Policja też miała podchodzić do zawiadomienia ze sporą rezerwą. - Prowincja, znajomości, układy - kwituje nasz informator. Tę samą wyliczankę podaje, gdy wyjaśnia, dlaczego chce pozostać anonimowy[1].” Finał sprawy wilka z parku narodowego zakończył się kilka miesięcy później, umorzeniem sprawy przez prokuraturę. Oficjalny powód brzmiał – nie udało się udowodnić winy podejrzanemu myśliwemu, bo „pocisk w ciele wilka był zbyt zniekształcony”[2]. Od decyzji prokuratury w Sejnach nie odwołał się dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego.