nfosgiwDo wtorku, 26 lipca br. trwają jeszcze zapisy na bezpłatne szkolenie dla wnioskodawców PO IiŚ 2014-2020 – Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oraz Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze. Eksperci NFOŚiGW podczas spotkania, które odbędzie się w siedzibie Funduszu 28 lipca br., przedstawią procedurę i kryteria wyboru projektów, procedurę zawierania umów z wykonawcami i zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie. To okazja do zadania szczegółowych pytań, które zwiększają szanse na otrzymanie dofinansowania.

Zgłoszenia na szkolenie odbywają się do 26 lipca br. za pomocą formularza, dostępnego na stronie NFOŚiGW: http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,849,szkolenie-dla-wnioskodawcow-poiis-1-5-efektywna-dystrybucja-ciepla-i-chlodu-oraz-1-6-2-sieci-cieplownicze-i-chlodnicze.html. Spotkanie odbędzie się w najbliższy czwartek, 28 lipca br. w godz. 9:00-15:30 w siedzibie NFOŚiGW (ul. Konstruktorska 3A, Warszawa sala 102). Szkolenie kierowane jest do: przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego i spółdzielni mieszkaniowych.

Nadrzędnym celem podjętych działań ma być poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi, czyli zmniejszenie tzw. „niskiej emisji” oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej poprzez efektywne sposoby przetwarzania.

nfosgiwNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał z Gminą Raszyn pierwszą umowę o dofinansowanie w ramach Działania 2.3. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach, dla II osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Umowa o dofinansowanie została zawarta na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Raszyn – faza V”, którego wartość całkowita wynosi ponad 36 mln zł a wartość dotacji to niecałe 19 mln zł.

W ramach projektu przewidziana jest realizacja pięciu zadań inwestycyjnych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowościach Sękocin Stary, Janki, Laszczki i Podolszyn Nowy. Łącznie w ramach projektu zaplanowano budowę blisko 20 kilometrów sieci.

Ponadto w projekcie przewidziano zakup i wdrożenie systemu GIS i modelu hydraulicznego i hydrodynamicznego do zarządzania miejską siecią wodociągową i kanalizacyjną.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia o 2 016 nowych użytkowników korzystających z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów.

rospudaMinister Jan Szyszko złożył w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, w szczególności z art. 181 § 1 k.k. i art. 187 § 1 k.k., polegającego na zniszczeniu środowiska przyrodniczego o znacznych rozmiarach oraz istotną szkodę w tym środowisku na obszarze specjalnej ochrony ptaków PLB200002 „Puszcza Augustowska” oraz na specjalnym obszarze ochrony siedlisk PLH200005 „Ostoja Augustowska”.

W dniu 9 lutego 2007 r. Wojewoda Podlaski udzielił pozwolenia na budowę obwodnicy Augustowa biegnącej zgodnie z wariantem IVL przez ww. obszary ochrony. Na skutek protestów i presji wielu organizacji i instytucji, określających Dolinę Rospudy jako środowisko unikatowe „nietknięte ręką człowieka”, popartych danymi odnośnie do występujących tam ważnych dla Wspólnoty Europejskiej gatunków ptaków i roślin, zatrzymano rozpoczętą budowę i zmieniono lokalizację tej inwestycji. Przeprojektowano ją tak, aby trasa drogi S-8 nie przebiegała przez obszar specjalnej ochrony ptaków PLB200002 „Puszcza Augustowska” oraz specjalny obszar ochrony siedlisk PLH200005 „Ostoja Augustowska". Według protestujących budowa obwodnicy według wariantu IVL miała bowiem zniszczyć „nietkniętą ręką człowieka” dolinę i spowodować niekorzystne zmiany w występujących gatunków.

biostrategNarodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło trzeci konkurs w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” - BIOSTRATEG. Do rozdysponowania jest 150 mln zł.
 
Adresowany do konsorcjów naukowych konkurs obejmuje cztery obszary badawcze:

    racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej;

    przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;

    ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej;

    leśnictwo i przemysł drzewny.

 
– Wdrażanie innowacyjnych technologii oraz racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi jest niezbędne do rozwoju potencjału kolejnych sektorów polskiej gospodarki. Realizacja programu BioStrateg pozwoli zintensyfikować produkcję żywności i biosurowców, oraz wpłynie na poprawę jakości życia Polaków – powiedział Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

minister szyszko minProfesor Jan Szyszko, minister środowiska, i Andrzej Szweda-Lewandowski, wiceminister środowiska, Główny Konserwator Przyrody, spotkali się z dziennikarzami. Tematem konferencji były kolejne, przygotowane przez kierownictwo ministerstwa, zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Pierwsza sprawa dotyczy budowy lotniska w Świdniku. W celu obrony siedlisk susła perełkowanego przesunięto lokalizację lotniska i wycięto 140 hektarów lasu. Tymczasem dzisiaj na tamtym obszarze nie ma już ani przedstawicieli tego gatunku, ani siedlisk. I właśnie zaniku siedlisk dotyczy składane zawiadomienie.

Kolejna sprawa dotyczy Doliny Rospudy. Ze względu na występujące tam gatunki roślin i zwierząt zmieniono lokalizację obwodnicy. Obecnie oryginalna lokalizacja ulega zarastaniu, a chronione gatunki w większości zniknęły. Jak podkreślił minister Jan Szyszko - Sprawa Rospudy to nie tylko straty środowiskowe. Z powodu zmiany lokalizacji obwodnicy nie wybudowano polskiego odcinka trasy S19, w założeniu łączącej Skandynawię, Bałkany i Azję Mniejszą.