wisla plockOgłoszenie przez Sejm RP roku 2017 Rokiem Wisły mogłoby się wydawać kolejnym krokiem w kierunku lepszej ochrony tej cennej przyrodniczo rzeki. Tak jednak nie jest. Rząd przymierza się do zasadniczej zmiany jej charakteru. Przebudowa oznacza ogromne zniszczenia i nieodwracalną degradację środowiska.

“Pora nazywać towarową żeglugę śródlądową po imieniu: najbardziej destruktywny dla środowiska rodzaj transportu w Polsce. Budowa „wodnych autostrad” to katastrofa dla przyrody Wisły - tłumaczy dr Przemysław Nawrocki, ekspert WWF. - Przekształcanie rzek, zarówno na cele żeglugowe, jak i energetyczne, to jedna z najbardziej destruktywnych dla środowiska działalności na naszej planecie. Kraje naprawdę dbające o ekologię wyburzają tamy”

Według obecnych planów rządowych Wisła ma stać się drogą wodną na skalę międzynarodową, łączącą Bałtyk z Morzem Czarnym. Zdaniem pomysłodawców takie rozwiązanie odciąży transport drogowy i będzie ekologiczne poprzez ograniczenie emisji spalin. Taka ocena jest błędna, co zdecydowanie podkreśla WWF Polska. „Ocena nie uwzględnia gigantycznych kosztów środowiskowych inwestycji i jest nieracjonalna ekonomicznie. Odciążenie transportu drogowego mogłoby nastąpić bez konieczności niszczenia przyrody. Wielokrotnie tańsze byłoby wykorzystanie już istniejącej sieci kolei.”- dodaje dr Nawrocki.

czeczotka1 marca rozpoczyna się okres lęgowy ptaków - jest to też szansa na ochronę drzew zagrożonych wycinką. Według prawa, miejsca gniazdowania ptaków lub które stanowią ich ostoję lub są miejscem żerowania w tym czasie, nie mogą być niszczone.

Okres pomiędzy 1 marca a 15 października to okres lęgowy ptaków, czyli czas, w którym ptaki dobierają się w pary, składają jaja i wychowują młode. Jest to też czas specjalnej ochrony ich siedlisk i miejsc gniazdowania, a co za tym idzie - drzew. Również tych znajdujących się na terenach należących do osób prywatnych.

Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, w okresie lęgowym zakazane jest, m.in.:

wycinka drzewRolnicy są zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów, jedynie wtedy, gdy jest to ściśle związane z ich życiem prywatnym.

Od 1 stycznia 2017 r. osoby fizyczne mogą usunąć ze swojej nieruchomości każde drzewo, bez względu na jego obwód, jeżeli usunięcie to dokonywane jest na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oba warunki (własność nieruchomości należąca do osoby fizycznej i określony cel usunięcia) należy spełnić łącznie.

Rolnicy są osobami fizycznymi, a zatem jeżeli są właścicielami działki, na której rośnie usuwane drzewo/krzew, to pierwszy warunek można uznać za spełniony. Jednak ponieważ działalność rolnicza jest kwalifikowana jako działalność gospodarcza, konieczne jest dokonywanie indywidualnej oceny, czy drzewo/krzew są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

baner PCC EXOLBranża chemiczna od lat nieustannie podąża za rozwojem gospodarczym, technologicznym i społecznym. Jest w dużym stopniu współodpowiedzialna za rozwiązywanie podstawowych problemów globalnych. Wyzwania, które stoją przed producentami chemikaliów, dotyczą tworzenia innowacyjnych produktów, wzrostu wydajności produkcji przy jednoczesnym ograniczaniu zasobach naturalnych oraz redukowania negatywnego wpływu na środowisko i społeczeństwo. Odpowiedzialność producentów w branży chemicznej jest bardzo szeroka i dotyczy całego łańcucha dostaw, począwszy od zrównoważonego pozyskania zasobów, transport surowców i produktów gotowych, poprzez proces produkcji, po bezpieczeństwo pracowników i ochronę zdrowia odbiorców finalnych.
Nowoczesne technologie, materiały i surowce, takie jak surfaktanty, wpływają na poprawę jakości życia i zwiększenie bezpiecznej dla środowiska produkcji przy ograniczonych zasobach surowcowych. Dlatego też, ze względu na niezwykle szerokie zastosowanie, rynek surfaktantów jest ważnym sektorem gospodarki w Polsce i na świecie.

nfosgiwRekultywacja i remediacja terenów zdegradowanych, rozwój terenów zielonych, a także opracowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia działań rekultywacyjnych – to przedsięwzięcia, które będą mogły być dofinansowane w ramach trzeciego naboru PO IiŚ 2014-2020 Działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego”. NFOŚiGW będzie przyjmował wnioski od 28 października do 30 grudnia 2016 r. Rozstrzygnięcie nastąpi w maju przyszłego roku.

Trzy typy projektów obejmuje Działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego”, których poziom współfinansowania może wynosić maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych. Są to: 1) Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów; 2) Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych oraz 3) Inwentaryzacja terenów zdegradowanych i terenów zanieczyszczonych.

Od 28 października 2016 r. o dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki; podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, a także regionalne dyrekcje ochrony środowiska w przypadku 1 i 3 typu projektów.