EDUKACJA

reconomyGospodarka cyrkularna stanowi jeden z priorytetów polityki gospodarczej Komisji Europejskiej. „rECOnomy” – Koalicja przedsiębiorstw i instytucji publicznych na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego jest odpowiedzią na ten, coraz wyraźniej obecny również w Polsce, trend.

Gospodarka obiegu zamkniętego (określana też u nas jako gospodarka cyrkularna, gospodarka o obiegu zamkniętym) to koncepcja zakładająca racjonalne wykorzystywanie zasobów w taki sposób, aby zawarte w odpadach materiały mogły zostać wykorzystane ponownie m.in. w procesie produkcji. Celem zawiązanej Koalicji jest upowszechnienie koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego oraz stworzenie platformy współpracy umożliwiającej realizowanie jej założeń oraz wymianę doświadczeń, wiedzy i inspiracji.

„rECOnomy” zrzesza przedsiębiorstwa, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe, które od lat angażują się w promocję idei zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Projekt powstał z inicjatywy Stena Recycling oraz platformy Dekoeko.com przy współpracy Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego oraz firm doradczych CSR Consulting i SENSA Sustainable Thinking. Koordynatorem Koalicji jest Instytut Innowacyjna Gospodarka.

pantofelekNiekodujące RNA są potencjalnym celem w terapii przeciwnowotworowej. Czy jednokomórkowy pantofelek, pierwotniak Paramecium tetraurelia, przyczyni się do lepszego poznania związanych z tym mechanizmów i przybliży naukowców do znalezienia skutecznych terapii?

Pantofelka pamiętamy z pierwszych podręczników do biologii. Szczegóły anatomiczne tego jednokomórkowego, pokrytego rzęskami organizmu większość z nas pieczołowicie przerysowywała do zeszytów. Teraz okazuje się, że pantofelek jest nie tylko doskonałym modelem edukacyjnym, ale również badawczym.

Pantofelka łatwo jest hodować. Nie jest on organizmem patogennym, jego komórka ma duże rozmiary, a budowa cytoszkieletu jest bardzo złożona. Najczęściej w laboratoriach pantofelek stanowi model do badań nad rzęskami, ponieważ nieprawidłowe funkcjonowanie rzęsek stanowi podłoże wielu ludzkich chorób.

ctcWywiad z dr.n. med. Moniką Pizon - absolwentką Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od roku 2010 samodzielny pracownik naukowy w laboratorium SIMFO GmbH w Bayreuth na terenie Niemiec. Swoja działalność naukową koncentruje na krążących komórkach nowotworowych oraz krążących macierzystych komórkach nowotworowych. Jest autorem i współautorem wielu publikacji oraz doniesień naukowych prezentowanych na całym świecie.

Od kilku lat zajmuje się Pani biologią nowotworów. Na czym koncentrują się Pani badania?

Od 6 lat pracuje w laboratorium naukowym w Bayreuth i zajmuje się biologia krążących komórek nowotworowych( circulating tumor cells, CTCs). Krążące komórki nowotworowe są komórkami oddzielonymi od guza pierwotnego i /lub ognisk przerzutowych, które są obecne we krwi obwodowej a ich profil antygenowy i genetyczny odpowiada charakterystyce danego nowotworu. Badania naukowe pokazują kluczowa role CTCs w procesie powstawania przerzutów, jednak mechanizm ich powstawania nie został do końca poznany.

praca magisterskaPrzypominamy o trwającym do 15 września 2016 r. konkursie na najlepszą pracę magisterką lub licencjacką dotyczącą polityki informacyjnej i komunikacji społecznej w dziedzinie ochrony środowiska.

Zwracamy uwagę na zakres tematyczny konkursu - treść pracy powinna bezpośrednio odnosić się do zagadnień polityki informacyjnej oraz komunikacji w obszarze ochrony środowiska. Prace poświęcone innej problematyce w ochronie środowiska nie będą oceniane.

W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac, którzy obronili lub obronią prace między 1 stycznia 2015 r. a 15 września 2016 r. Praca musi być oceniona na ocenę co najmniej dobrą.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres Ministerstwa Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa. Regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska.

źródło: Ministerstwo Środowiska

rajOpis 1063 jaskiń z obszaru Karpat, Tatrzańskiego Parku Narodowego i Wyżyny Olkuskiej zawiera sześć kolejnych tomów inwentarza jaskiń Polski. Nowa edycja została opracowana na zlecenie Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt kosztował 1,28 mln zł. Efekty prac można obejrzeć także na stronie: http://jaskinie.pgi.gov.pl, gdzie udokumentowanych jest już ponad cztery tysiące jaskiń i podobnych obiektów przyrodniczych w Polsce.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi (PTPNoZ) wydał w pierwszym półroczu 2016 r. na zlecenie Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego 6 kolejnych tomów inwentarza jaskiń Polski. Zawierają one dokumentacje 1063 jaskiń z obszaru Karpat (jaskinie Pogórza Śląskiego i Beskidu Śląskiego, Pogórza Wielickiego, Beskidu Małego, Beskidu Makowskiego, Beskidu Żywieckiego, Kotliny Żywieckiej, Gorców, Pogórza Wiśnickiego, Pogórza Rożnowskiego, Pogórza Ciężkowickiego, Beskidu Wyspowego, Beskidu Sądeckiego, Pogórza Strzyżowskiego, Beskidu Niskiego, Pogórza Dynowskiego, Gór Sanocko-Turczańskich, Bieszczadów), Tatrzańskiego Parku Narodowego i Wyżyny Olkuskiej (jaskinie okolic Krzeszowic i okolic Olkusza). Tym samym liczba tomów inwentarza wzrosła do 32.