EDUKACJA

biznes we wspolczesnejOsiągnięcie sukcesu w biznesie wymaga uporządkowanej i aktualnej wiedzy na te¬mat strategii oraz sposobów funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku krajowym i międzynarodowym. Poruszane w podręczniku zagadnienia dotyczą ważnych współcześnie aspektów tej działalności. Omówiono i bogato zilustrowano prak¬tycznymi przykładami transakcje międzynarodowe, e-biznes, planowanie strate¬giczne, a także narzędzia budowania zaufania otoczenia do firmy, tj. ekooznacze¬nia, systemy zarzadzania środowiskowego i zasady savoir-vivre'u dla menedżerów. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych i zarzą¬dzania, a także osób zainteresowanych działalnością biznesową, np. przedsiębior-ców, doradców, konsultantów i przedstawicieli administracji publicznej.

business and environmentConsidering environmental protection requirements in business operations may, in the long run, determine if a lasting comparative advantage can be achieved. That is why our textbook, rich in case studies, identifies not only the threats a business may pose to the environment but stresses the ways of reducing its negative impact. k discusses, among other things, the concept of corporate social responsibility, environmental management systems, methods and the importance of eco-labelling goods and the so called green public procurement in the private and public sectors. The book is addressed primarily to students of courses in economics and management. We hope it will also make interesting reading for entrepreneurs, representatives of business environment organisations and the Staff M public administration at different levels.

rozwoj ue azjaPodręcznik „Rozwój stosunków gospodarczych Unii Europejskiej z krajami Azji a współpraca na rzecz zrównoważonego rozwoju” jest prezentacją powiązań Unii Europejskiej z krajami azjatyckimi. Koncentruje się na wskazaniu współpracy politycznej, ekonomicznej (na przykładzie handlu i bezpośrednich inwestycji zagranicznych) oraz dotyczącej kwestii ochrony środowiska (wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju).

Podręcznik przeznaczony jest głównie dla studentów wyższych uczelni kierunków ekonomicznych i ekologicznych. Jest to również podręcznik wspomagający proces dydaktyczny w ramach interdyscyplinarnego programu kształcenia w zakresie ekonomii ochrony środowiska.

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie płaszczyzn współpracy, współczesnych powiązań gospodarczych i środowiskowych dotyczących Unii Europejskiej  i krajów Azji, pokazanie podejmowanych działań proekologicznych i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w krajach ASEM poprzez pryzmat wzajemnych stosunków politycznych i ekonomicznych.

wodno sciekowaProblematyka związana z efektywnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, w tym zasobów wodnych, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju nabiera w ostatnich latach coraz większego znaczenia w skali globalnej. Również w krajach członkowskich Unii Europejskiej, w ramach gospodarki odpadami oraz wodno-ściekowej podejmowane są liczne inicjatywy, między innymi w zakresie ponownego wykorzystania odpadów jako surowców oraz ochrony wód.

Głównym celem dydaktycznym podręcznika jest dostarczenie studiującym niezbędnej wiedzy z zakresu gospodarki odpadowej oraz gospodarki wodno-ściekowej jako sektorów warunkujących rozwój gospodarki narodowej, które mają kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju kraju oraz transformacji w kierunku zielonej gospodarki. Ponadto, celem podręcznika jest także rozpoznanie problemów gospodarki odpadowej i wodno-ściekowej w aspekcie potrzeb społeczno-gospodarczo-środowiskowych i ich zaspakajania w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.

podstawy inzynierii 2Inżynieria środowiska to wyjątkowa dziedzina nauk technicznych, mająca bardzo duże znaczenie w rozwoju wielu innowacyjnych technologii. Praktyczne działania, które są konsekwencją rozwoju inżynierii środowiska istotnie przyczyniają się do postępu w sferze gospodarki i życia społecznego z poszanowaniem środowiska naturalnego, głównie przez wdrożenie rozwiązań technicznych zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju i zarządzanie nimi.

Zagadnienia, którymi zajmuje się inżynieria środowiska od wielu lat stanowią przedmiot zainteresowania nie tylko inżynierów, ale i ekonomistów w wielu krajach świata. Wiele aktualnych zadań w zakresie zielonych sektorów gospodarki realizowanych jest przez specjalistów w dziedzinie inżynierii środowiska, jednakże coraz bardziej dostrzega się potrzebę posiadania przez nich wiedzy i umiejętności z dziedziny nauk ekonomicznych.

Celem podręcznika „Podstawy inżynierii środowiska” jest przedstawienie wybranych zagadnień z szerokiego zakresu podstaw inżynierii środowiska w kontekście interakcji pomiędzy gospodarką, środowiskiem oraz technologiami i metodami inżynieryjnymi stosowanymi w celu kształtowania i ochrony środowiska naturalnego.