EDUKACJA

zrownowazony rozwoj minPodręcznik Zrównoważony rozwój – wybrane aspekty składa się z dwóch podstawowych części.
W części pierwszej podręcznika przedstawiono koncepcję polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej oraz wybranych organizacji międzynarodowych (Światowej Organizacji Handlu -World Trade Organization-WTO oraz ONZ) w kontekście Strategii Zrównoważonego Rozwoju i dążenia do budowy gospodarki „cyrkularnej”. Szczególny nacisk położono na działania Unii Europejskiej ukierunkowane na ochronę środowiska naturalnego, na zapobieganie oraz niwelowanie skutków niekorzystnych zmian klimatycznych, głównie w odniesieniu do zwiększenia efektywności energetycznej, rozwoju technologii niskoemisyjnych oraz  lepszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
W części drugiej podręcznika zaprezentowano koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu (corporate social responsiblity – CSR) i główne problemy związane z jej wdrażaniem do praktyki życia gospodarczego. Praktyka biznesu pokazuje że, wiele firm dobrowolnie angażuje się w społecznie odpowiedzialne działania. Tradycja i respektowane normy etyczne decydują o tym, czy przedsiębiorstwa traktują społeczną odpowiedzialność jako głęboko zakorzenioną wartość firmy, czy wykorzystują ją głównie do celów marketingowych.

miedzynarodowy systemPublikacja dotyczy problematyki współczesnych finansów międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania międzynarodowego systemu finansowego. Opracowanie składa się z trzech części: pierwsza przedstawia genezę międzynarodowego systemu walutowego i uwarunkowania działania pieniądza światowego w gospodarce globalnej, druga wprowadza w zasady budowy i funkcjonowania jednolitego rynku finansowego Unii Europejskiej, z uwzględnieniem wyzwań zrównoważonego rozwoju rynków finansowych, trzecia koncentruje się na podmiotach działających w ramach międzynarodowego systemu finansowego (monetarnych instytucjach finansowych oraz funduszach inwestycyjnych, ubezpieczeniowych i emerytalnych). Książka przygotowana została z wykorzystaniem światowej literatury przedmiotu
oraz aktualnych danych. W opracowaniu uwzględnione zostały również najnowsze trendy obecne w gospodarce globalnej, na uwagę zasługuje analiza ekologicznego wymiaru funkcjonowania rynków finansowych. Istotnymi zaletami książki są różnorodność i aktualność poruszonej problematyki. Publikacja adresowana jest przede wszystkim do studentów kierunków ekonomicznych: międzynarodowe stosunki gospodarcze, finanse międzynarodowe, ekonomia, a także do czytelników chcących pogłębić wiedzę z zakresu finansów międzynarodowych, zainteresowanych zmianami zachodzącymi we współczesnym międzynarodowym systemie finansowym.

practical aspectsRunning a business on an international scale requires not only a substantial body of knowledge but also the ability to apply it in practice. That is why our textbook, with a vast collection of practical examples, discusses a wide variety of pertinent issues connected with business operations in International markets, from international market analysis, drafting business plans, concluding business transactions and the insurance of goods through to customs clearance procedures and professional etiquette. We also explain the specificity of doing business online.
The bookis addressed primarily to students of courses in economics and management. We hope it will also make interesting reading for entrepreneurs and people indirectly involved in international business, who work in its immediate environment in banks, chambers of commerce and consulting companies and those who have dealings with public administration at different levels in foreign countries.

biznes we wspolczesnejOsiągnięcie sukcesu w biznesie wymaga uporządkowanej i aktualnej wiedzy na te¬mat strategii oraz sposobów funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku krajowym i międzynarodowym. Poruszane w podręczniku zagadnienia dotyczą ważnych współcześnie aspektów tej działalności. Omówiono i bogato zilustrowano prak¬tycznymi przykładami transakcje międzynarodowe, e-biznes, planowanie strate¬giczne, a także narzędzia budowania zaufania otoczenia do firmy, tj. ekooznacze¬nia, systemy zarzadzania środowiskowego i zasady savoir-vivre'u dla menedżerów. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych i zarzą¬dzania, a także osób zainteresowanych działalnością biznesową, np. przedsiębior-ców, doradców, konsultantów i przedstawicieli administracji publicznej.

business and environmentConsidering environmental protection requirements in business operations may, in the long run, determine if a lasting comparative advantage can be achieved. That is why our textbook, rich in case studies, identifies not only the threats a business may pose to the environment but stresses the ways of reducing its negative impact. k discusses, among other things, the concept of corporate social responsibility, environmental management systems, methods and the importance of eco-labelling goods and the so called green public procurement in the private and public sectors. The book is addressed primarily to students of courses in economics and management. We hope it will also make interesting reading for entrepreneurs, representatives of business environment organisations and the Staff M public administration at different levels.