Search
Close this search box.

Zobacz również:

Ekonomiczne, prawne i społeczne uwarunkowania produkcji i korzystania z odnawialnych źródeł energii

Miedzynarodowa konferencja FAPA partnerzy OZE 002.JPG1Fundacja FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej wraz z partnerami naukowymi: Polskim Stowarzyszeniem Prawników Agrarystów oraz Katedrą Finansów Instytutu Ekonomii Finansów SGGW w Warszawie – zorganizowała międzynarodową konferencję naukową pt. „Ekonomiczne, prawne i społeczne uwarunkowania produkcji i korzystania z odnawialnych źródeł energii”.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele nauki oraz reprezentanci samorządu terytorialnego, którzy dyskutowali o możliwościach realnego wspierania rozwoju alternatywnych źródeł energii oraz ich upowszechniania wśród społeczności zamieszkujących zarówno tereny wiejskie, jak i miejskie aglomeracje.

Sesje plenarne moderowali: dr hab. nauk ekonomicznych Mirosław Wasilewski, prof. SGGW oraz prof. dr hab. nauk prawnych Aleksander Lichorowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas sesji głos zabierali m.in.: dr hab. nauk prawnych Aneta Suchoń, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr hab. nauk prawnych Izabela Lipińska, prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), mgr prawa Tomasz Marzec (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr nauk technicznych Piotr Dragan, wójt gminy Wisznice oraz dr hab. nauk prawnych Konrad Marciniuk, prof. UW (Uniwersytet Warszawski). Wśród gości z zagranicy byli obecni m.in. prof. dr Ángel Martínez Gutiérrez i prof. dr Trinidad Vázquez Ruano z Uniwersytetu w Jaén w Hiszpani oraz prof. dr Giuseppe Spoto (Uniwersytet Roma Tre w Rzymie, Włochy) i prof. Catherine del Cout (Uniwersytet w Nantes, Francja).

W trakcie wystąpienia wprowadzającego do tematyki konferencji dr hab. nauk ekonomicznych Piotr Gołasa (SGGW) wymienił czynniki wpływające na potrzebę rozwoju energetyki odnawialnej.

Głównymi bodźcami do dalszego rozwoju OZE jest wyczerpywanie się złóż ropy, gazu oraz kwestie bezpieczeństwa energetycznego, które wysuwa się w ostatnich tygodniach na pierwszy plan – powiedział dr hab. Piotr Gołasa. – Należy też pamiętać o zmianach klimatycznych wywołanych emisją gazów cieplarnianych i kontrowersyjnej polityce UE zmierzającej do ograniczania tych emisji.

W części wystąpienia poświęconej możliwym obszarom badawczym w tematyce OZE Gołasa zwrócił też uwagę na interdyscyplinarny charakter tych badań oraz szeroki zakres obejmujący technikę, ekonomię i prawo.

W dalszej części konferencji uczestnicy poruszali m.in. kwestie spółdzielni obywatelskich, kwalifikacji gruntów rolnych przeznaczonych na produkcję energii odnawialnej, zakładania klastrów energetycznych, istotności agrofotowoltaiki, produkcji oraz magazynowania energii. Dyskutowano o obowiązujących przepisach i regulacjach prawnych związanych z wytwarzaniem energii odnawialnej oraz identyfikowano niezbędne zmiany umożliwiające skuteczne wdrażanie rozwiązań związanych z odnawialnymi źródłami energii.

Na uwagę zasługuje również wystąpienie wójta gminy Wisznice, dr. nauk technicznych Piotra Dragana, który zaprezentował własne doświadczenia dotyczące procesu upowszechniania inwestycji w odnawialne źródła energii na obszarze zarządzanej przez niego gminy. Podkreślił istotność komunikacji z mieszkańcami na każdym etapie prowadzonych uzgodnień oraz inwestycji. Wskazał też na konieczność wspierania inwestycji przez autorytety naukowe w dziedzinie ochrony środowiska, zdrowia publicznego i procesów negocjacyjnych. Wójt podkreślił również, iż niezwykle istotną kwestią jest zapewnienie elastycznego finansowania planowanych do realizacji inwestycji, zarówno przez podmioty prywatne, jak i jednostki samorządu terytorialnego.

Prelegenci zwrócili też uwagę, że bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na poprawę odbioru instalacji OZE jest obiektywne wykazanie korzyści, zarówno tych społecznych, jak i związanych z indywidualnym budżetem odbiorcy.

– Jednym z głównych celów konferencji jest stworzenie fundamentów do przygotowania podręcznika o OZE dla gmin, który będzie kompendium wiedzy dla urzędników i mieszkańców. Podręcznik, który tworzymy w ramach tego przedsięwzięcia, pozwoli upowszechniać wiedzę i obalać mity w społeczeństwie dotyczące OZE – powiedział mgr inż. Robert Pośnik, przedstawiciel Fundacji FAPA, głównego organizatora konferencji.

Jak dodał, badania potwierdziły konieczność promowania OZE i uświadamiania społeczeństwa, którego wiedza opiera się głównie na różnego rodzaju opiniach, najczęściej niepotwierdzonych z punktu widzenia badań naukowych, związanych m.in. z bezpieczeństwem i ochroną środowiska.

O tym, jak ważna jest konieczność opracowania wytycznych do stosowania w zakresie konstrukcji umów pomiędzy właścicielami gruntów rolnych a podmiotami realizującymi inwestycje w instalacje OZE, przekonywała dr hab. nauk prawnych Izabela Lipińska, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, która zaprezentowała doświadczenia we wdrażaniu OZE w Stanach Zjednoczonych. W jej ocenie prawidłowa konstrukcja tych umów pomiędzy wskazanymi stronami zapewnia stabilność, bezpieczeństwo inwestycji oraz pośrednio buduje w społeczeństwie przekonanie o wiarygodności procesów inwestycyjnych OZE z punktu widzenia interesów osób fizycznych wydzierżawiających grunty rolne na kilkadziesiąt lat.

W trakcie dyskusji zabrała głos prof. Catherine Del Cout z Uniwersytetu w Nantes, prezentując doświadczenia francuskie związane z energią atomową, dzięki której uzyskano bezpieczeństwo energetyczne we Francji.

Podczas panelu dyskusyjnego „Wiedza i mity o energii ze źródeł odnawialnych z perspektywy samorządu terytorialnego oraz doświadczeń zagranicznych” zostały również poruszone problemy związane z demonopolizacją sieci przesyłowych, które w ocenie uczestników konferencji stanowią jeden z głównych czynników hamujących rozwój i dostępność inwestycji w odnawialne źródła energii w Polsce.

Jak uznali organizatorzy konferencji, najważniejszym celem wydarzenia było przedstawienie problemu ekonomicznego, prawnego i społecznego uwarunkowań produkcji i korzystania z odnawialnych źródeł energii szerokiemu gronu odbiorców: naukowcom i przedstawicielom samorządów. – Dzięki konferencji nawiązaliśmy bezcenne kontakty z ekspertami, w tym z naukowcami. Wypracowaliśmy w ten sposób fundament do dalszej współpracy i rozwijania naszego projektu – mówi mgr inż. Robert Pośnik. – Temat i zakres projektu spotkał się z dobrym przyjęciem, wielokrotnie podkreślano też, że w szczególnej sytuacji geopolitycznej, w jakiej jesteśmy, należy go rozwijać.

Konferencja „Ekonomiczne, prawne i społeczne uwarunkowania produkcji i korzystania z odnawialnych źródeł energii” odbyła się 30 czerwca 2022 r. w Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku w Obrzycku.

EiR

Ekorynek TV