Search
Close this search box.

Zobacz również:

Działania z zakresu zrównoważonego rozwoju są priorytetem dla 98% dyrektorów zarządzających

UNGC MediaRelations PL 01 002Według badania dotyczącego zrównoważonego rozwoju, przeprowadzonego przez UN Global Compact i Accenture, zdecydowana większość dyrektorów zarządzających (93 proc.) przyznaje, iż w obliczu globalnego kryzysu, zmaga się w swojej działalności z wieloma jednoczesnymi wyzwaniami. Jednocześnie 87 proc. badanych ostrzega, iż obecna sytuacja może mieć wpływ na opóźnienie realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Prawie wszyscy ankietowani (tj. 98 proc. – liczba ta wzrosła o 15 proc. w ciągu ostatnich 10 lat) przyznają, iż w obliczu doświadczanych trudności, działania z zakresu zrównoważonego rozwoju znalazły się na liście ich priorytetów.

W 12. edycji badania United Nations Global Compact – Accenture CEO Study, która objęła ponad 2600 dyrektorów zarządzających ze 128 krajów i 18 branż oraz ponad 130 pogłębionych wywiadów, uczestniczyła największa od momentu zainicjowania badań w 2007 r. grupa zarządzających, w tym największa liczba prezesów firm z krajów globalnego Południa. Ankietowani liderzy ostrzegają przed potencjalnymi negatywnymi skutkami dla świata biznesu oraz społeczności, wynikającymi z kumulacji niekorzystnych zjawisk takich jak: kryzys na tle gospodarczym i społecznym, słabnący multilateralizm, niestabilna sytuacja społeczno-ekonomiczna, zakłócenia w łańcuchach dostaw oraz skutki zmian klimatycznych.

Jak pokazują wyniki najnowszego badania, w świecie targanym przez konflikty, kryzys energetyczny, rosnącą inflację i widmo recesji, osoby stojące na czele przedsiębiorstw przestały wierzyć, że świat jest rzeczywiście tak odporny na zawirowania, jak można było przypuszczać. Biznes doświadcza fali wstrząsów, co sprawia, iż w sytuacji kryzysu klimatycznego oraz pogłębiających się nierówności społeczno-ekonomicznych, działania firm ukierunkowane na osiągnięcie ambitnych celów zrównoważonego rozwoju do 2030 r. okazują się niewystarczające – powiedziała Sanda Ojiambo, Assistant Secretary General, CEO and Executive Director UN Global Compact.

Zdaniem ankietowanych, w obliczu piętrzących się wyzwań, problemy globalne – takie jak zmiany klimatu czy konflikty społeczno-polityczne, które standardowo leżą poza działalnością korporacyjną – mogą być powodami do zmartwień związanych z dostarczaniem wartości przez firmy i wywieraniem wpływu na wszystkich interesariuszy. Mając niespełna osiem lat na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju, prawie połowa ankietowanych w globalnym badaniu (43 proc.) ocenia, iż ich osiągnięcie jest utrudnione z powodu niekorzystnej sytuacji geopolitycznej. Przy czym odsetek ten jest jeszcze wyższy w przypadku prezesów firm z krajów rozwijających się (51 proc.). Z kolei analizując cele zerowej emisji netto wyznaczone przez największe firmy na świecie, Accenture wyliczyło, iż o ile firmy nie podwoją tempa redukcji emisji CO2 do 2030 r., prawie żadnej z nich nie uda się osiągnąć wyznaczonych celów.

 UNGC MediaRelations PL 02 002                                            

Części ankietowanych udaje się jednak kontynuować działalność z korzyścią dla wszystkich interesariuszy oraz zachować przewagę konkurencyjną, kształtując jednocześnie zrównoważoną przyszłość na drodze innowacji i współpracy. Jak zaznacza większość badanych (66 proc.), ich firmy angażują się w długoterminowe partnerstwa strategiczne dla kształtowania odporności organizacji. Tak działają liderzy, którzy decydują się na modyfikację podstawowych łańcuchów dostaw oraz zmianę kwalifikacji pracowników. To zarządzający, którzy zmieniają swoje podejście w  zakresie korzystania z zasobów naturalnych oraz respektowania granic planetarnych i tworzą przełomowe rozwiązania z obszaru technologii, fizyki, digitalizacji i biologii.

Niespełnienie w wyznaczonym terminie oczekiwań w zakresie ESG jest realnym zagrożeniem, ale również szansą dla firm, którym uda się przekształcić swoją działalność i wykorzystać zrównoważony rozwój do napędzania zmian w ciągu następnej dekady – powiedział Peter Lacy, Global Sustainability Services Lead i Chief Responsibility Officer w Accenture. – Realizacja celów zrównoważonego rozwoju będzie możliwa, jeśli liderzy wezmą pod uwagę cele ESG przy kształtowaniu odporności swoich organizacji, a także tworzeniu nowych rynków, produktów i usług. Takie działania pozwolą przedstawicielom biznesu na odwrócenie obecnej trajektorii i generowanie wzrostu pomimo czasów kryzysu.

Zdaniem ankietowanych, aby skutecznie stawiać czoła globalnym wyzwaniom i stymulować wzrost biznesu, należy skupić się na wypracowaniu nowych rozwiązań technologicznych. Niektórym liderom już się udało włączyć produkty i usługi z obszaru zrównoważonego rozwoju do swojej działalności (63 proc.), optymalizować gromadzenie danych na temat ESG w ramach swoich łańcuchów wartości (55 proc.) oraz inwestować w odnawialne źródła energii (49 proc.). Prawie połowa z nich (49 proc.) deklaruje przejście na cyrkularne modele biznesowe, a 40 procent zwiększenie funduszy R&D na rzecz zrównoważonych innowacji.

– Wojna w Ukrainie oraz kryzys energetyczny, będący jej skutkiem, spowodowały zmianę priorytetów w działaniu rządów i firm, jednak problem emisji CO2 nie znika – musimy intensywniej pracować nad prowadzeniem biznesu w sposób odpowiedzialny. Dzięki inwestycjom technologicznym terminowa realizacja celów zrównoważonego rozwoju jest w naszym zasięgu. Dane pokazują, że wielu zarządzających firmami jest już świadomych, że technologia jest jednym z kluczowych elementów, który pozwala zwiększyć odporność organizacji i osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju. Co więcej część z nich aktywnie wykorzystuje ją w swoich organizacjach – mówi Karol Mazurek, Managing Director, Accenture w Polsce.

Jak wynika z przeprowadzonych wywiadów, kluczowe inicjatywy mające na celu kształtowanie odporności organizacji obejmują: wyznaczenie potwierdzonych naukowo celów klimatycznych, różnorodność w zatrudnieniu, międzybranżową współpracę w zakresie rozwiązań technologicznych, a także zwiększenie widoczności w łańcuchu dostaw i rozwój różnorodności biologicznej. Ponadto prezesi firm nie przestają wzywać rządzących do wprowadzenia zmian sprzyjających priorytetyzacji długoterminowych, wymiernych celów ESG w zakresie standaryzacji raportowania obszaru ESG, globalnego rynku emisji dwutlenku węgla, a także propagowania zrównoważonych modeli biznesowych.

Jak dodaje Sanda Ojiambo: Pomimo doświadczanych trudności, nie wszystko jest przesądzone. Coraz większa grupa ankietowanych prezesów firm dostrzega możliwość budowania wiarygodności i wartości swojej marki, poprzez działania zgodne z 10 zasadami UN Global Compact oraz z ESG. Nie tylko dlatego, iż jest to słuszne, ale również uzasadnione biznesowo.

EiR

Ekorynek TV